Εγκεφαλική Αιμορραγία

 

Αξιολόγηση Εγκεφαλικής Αιμορραγίας (US)

Τύποι

Χαρακτηριστικά

Υποεπενδυματική

 • Ελέγχεται στο πάτωμα της πλάγιας κοιλίας, μπροστά από την κερκοφόρο-θαλαμική αύλακα (συνήθως κυστική εκφύλιση)
 • Μόνο σε πρόωρα λόγω ↑αιμάτωσης της υποεπενδυματικής πλάκας

Περικοιλιακή

 • Περιλαμβάνει σύνολο διαφορετικών ευρημάτων*

Χοριοειδούς πλέγματος

 • Σπάνια, περισσότερο στα τελειόμηνα
 • Διόγκωση (>12 χιλ.), ασυμμετρία, ανομοιομορφία

Παρεγχυματική

 • Λόγω αιμορραγικής προδιάθεσης, τραύμα

Θαλαμική

 • Πολύ σπάνια

Επισκληρίδια

 • Κυρτό σχήμα, Χωρίς παρουσία αγγείων
 • Επεκτείνεται στο άλλο ημισφαίριο, δεν περνάει τις ραφές

Υποσκληρίδια

 • Ημισεληνοειδές, κοίλο σχήμα, Χωρίς παρουσία αγγείων
 • Δεν επεκτείνεται στο άλλο ημισφαίριο, αλλά στο δρέπανο, σκηνίδιο και περνάει  τις ραφές

Υποαραχνοειδής

 • Με παρουσία αγγείων και δεν επεκτείνεται στο άλλο ημισφαίριο

*Αξιολόγηση Περικοιλιακής Αιμορραγίας (US)

Βαθμός

Χαρακτηριστικά

Σύστημα Papille’s

I

 Εστιακή υπο-επενδυματική

II

 Ρήξη εντός της κοιλίας χωρίς διάταση

III

 Ρήξη εντός της κοιλίας με διάταση

IV

 Ενδοκοιλιακή αιμορραγία με παρεγχυματική επέκταση.

 (Πιθανή δημιουργία πορεγκεφαλικής κύστης)

Σύστημα Levene’s

Αιμορραγία

 

0

 Χωρίς αιμορραγία

1

 Εστιακή αιμορραγία < 1εκ. μέγιστη διάμετρο

2

 Αιμορραγία > 1 εκ. μέγιστη διάμετρο χωρίς να επεκτείνεται πέρα από το 
 κόλπο της πλάγιας κοιλίας

3

 Θρόμβος που αθροίζεται στην πλάγια κοιλία και επεκτείνεται και πέρα από
 τον κόλπο της

4

 Ενδοπαρεγχυματική αιμορραγία

Κοιλιακή διάταση

 

0

 Χωρίς διάταση

1

 Ήπια διάταση

2

 Επίμονη αλλά σταθερή διάταση

3

 Εξελισσόμενη διάταση που απαιτεί θεραπεία

4

 Επίμονη ασύμμετρη κοιλιακή διάταση