Μεταβολές Εγκεφαλικής Αιμορραγίας

 

Μεταβολές Εγκεφαλικής Αιμορραγίας

Παθολογία

MRI

CT

Χρόνος

Χαρακτηριστικά

  T1+C

  Τ1

Τ2

 T2*

  FLAIR

DWI

  ADC

  rCBV

  MTT

  CT

CT+C

    Υπεροξεία

   (<4-6 ώρες)

- Ενδοκυττάρια οξυαιμοσφαιρίνη
  Fe+2(διαμαγνητική)

- Κεντρική υποξία

- Εμφάνιση περιφερικού οιδήματος

- ↑ αιματοκρίτη (70%), ↓ γλυκόζης

- 1 +C = ↑ υπάρχει ενεργή
  αιμορραγία

- Αν το εξωκυττάριο οίδημα περιέχει
  πρωτείνη τότε περιορίζει τη
  διάχυση και μοιάζει με το
  ενδοκυττάριο οίδημα
  (κυτταροτοξικό)

1/-

~

↑ κεντρικά

   ↓ περιφέρεια

 

 

-

1/-

    Οξεία

   (12-48 ώρες)

- Ενδοκυττάρια διόξυαιμοσφαιρίνη
  Fe+3 (παραμαγνητική)

- Κεντρική υποξία

- Αφυδάτωση ερυθρών (RBC)

- ↑ περιφερικού οιδήματος

- Μπορεί να υπάρξει υγρο-υγρικό
  επίπεδο

1/-

~

↓ κεντρικά

  ↑ περιφέρεια

 

 

1/-

    Υποξεία
    πρώιμη

   (2-7 μέρες)

- Ενδοκυττάρια μεθαιμοσφαιρίνη
  Fe+3 (παραμαγνητική)

↑ ring

~/↑

↓ κεντρικά

  ↑ περιφέρεια

 

 

~

↑ ring

    Υποξεία

   (>7 μέρες)

- Λύση των RBC

- Εξωκυττάρια μεθαιμοσφαιρίνη
  Fe+3 (παραμαγνητική)

- Υποχώρηση οιδήματος και
  φαινομένου πίεσης

- Περιαγγειακή φλεγμονή
  (συγκέντρωση μακροφάγων στο
  θρόμβο = δακτυλιοειδής ενίσχυση)

↑ ring

 

 

↑ ring

    Χρόνια   
    πρώιμη

   (12 εβδ.)

- Εξωκυττάρια μεθαιμοσφαιρίνη
  (παραμαγνητική)

- Αιμοσιδερίνη & φεριτίνη
  (μακροφάγα)

- Υποχώρηση/εξαφάνιση οιδήματος
  & φλεγμονής

- ↑ αστροκυττάρωσης

- ↓ κοιλότητας αιματώματος

-

↑ κεντρικά

  ↓ περιφέρεια

↑/↓

 

 

-

    Χρόνια

   (>2 εβδ.)

- Αιμοσιδερίνη & φεριτίνη
  (μακροφάγα) (παραμαγνητική)

- Κυστικού τύπου εκφύλιση με
  ινώδη κάψα

- Γλοίωση μπορεί να μείνει για
  χρόνια (πιθανότητα εξαφάνισης
  στα νεογνά)

- Επειδή το κέντρο είναι υποξικό, η
  εξέλιξη είναι από την περιφέρεια
  προς το κέντρο

-

~

↑/↓

 

 

-