Πρόγνωση Όγκων Εγκεφάλου

 

Υπότυπος

Βαθμός ή τύπος

Πρόγνωση

Αστροκύττωμα

Πιλοκυτταρικό

 • Άψογη
 • Επιβίωση: 79% 20/ετία

Χαμηλής διαφοροποίησης

 • Καλή

Αναπλαστικό

 • Φτωχή
 • Επιβίωση: 40% 5/ετή με πλήρη εξαίρεση και ακτινοθεραπεία, 27% σε μερική εξαίρεση.

Γλοιοβλάστωμα

 • Πολύ φτωχή

Ολιγοδενδρογλοίωμα

Χαμηλής διαφοροποίησης

 • Καλή

Αναπλαστικό

 • Φτωχή

Επενδύμωμα

Χαμηλής διαφοροποίησης

 • Καλή
 • Επιβίωση: 65% 5/ετής

Αναπλαστικό

 • Φτωχή

Χοριοειδούς Πλέγματος

Θήλωμα

 • Επιβίωση: 90% 5/ετής

Καρκίνωμα

 • Μικρότερη

Κωναρίου

Κατά περίπτωση

 

Υποφυσιακοί

 

 • Συνήθως καλή

Λεμφώματα

Υψηλής διαφοροποίησης

 • Φτωχή
 • Επιβίωση: ασθενείς με AIDS 3 εβδ. – 21 μήνες.

Μηνιγγιώματα

 

 • Συνήθως καλή

Σβαννώματα

Καλοήθης

 • Καλή

Σεμινώματα

Τερατώματα

 • Καλή

Εμβρυικοί

Μυελοβλάστωμα

 • Καλή
 • Επιβίωση: 50-65% 5/ετής