Ενδοκράνιοι Όγκοι ΚΝΣ

 

1.

Όγκοι από Νευροεπιθηλιακούς ιστούς

1.1. 

Γλοιώματα:

50% των ενδοκράνιων όγκων

1.1.1.

Αστροκυτταρικοί όγκοι
(75%)

Πιλοκυτταρικό αστροκύτωμα (Grade I):

 • Σε παιδιά και νέους
 • Εικόνα:
  • Κυστική βλάβη με όζο
  • Ασβεστώσεις στο 10%
  • Εμπλουτίζεται μετά το σκιαστικό
 • Εντόπιση:
  • 80-85% των αστροκυτωμάτων της παρεγκεφαλίδας
  • 60% των οπτικών γλοιωμάτων
  • Σπάνια στα ημισφαίρια
 • Επιβίωση: 79% 20/ετία

 

Διάχυτο διηθητικό αστροκύτωμα (Grade II):

 • Οποιαδήποτε ηλικία
 • 35% των αστροκυτταρικών όγκων
 • Εικόνα:
  • Ασαφώς περιγεγραμμένη βλάβη
  • Σπανια επασβεστώσεις και κυστικές περιοχές
  • Δεν εμπλουτίζεται μετά το σκιαστικό
 • Εντόπιση:
  • οπουδήποτε (συχνότερα στα ημισφαίρια)

 

Αναπλαστικό αστροκύτωμα (Grade III):

 • 30-50 ετών
 • 2.1% των όγκων του εγκεφάλου
 • 75% εξέλιξη από αστροκύτωμα grade II
 • Εικόνα:
  • Ασαφώς περιγεγραμμένη ανομοιογενής βλάβη με περιεστιακό οίδημα
  • Σπάνια επασβεστώσεις
  • Ετερογενής εμπλουτισμός μετα το σκιαστικό (40% των μη εμπλουτισμένων υπερσκηνιδιακών όγκων)
 • Εντόπιση:
  • 65% στα εγκεφαλικά ημισφαίρια
  • 20% στο θάλαμο, υποθάλαμο, διεγκέφαλο
 • Επιβίωση:
  • 40% 5/ετή με πλήρη εξαίρεση και ακτινοθεραπεία
  • 27% σε μερική εξαίρεση

 

Γλοιοβλάστωμα (Πλειόμορφο) (Grade IV):

 • Οποιοδήποτε ηλικία
 • Ο πιο συχνός, επιθετικός και λιγότερο διαφοροποιημένος όγκος του ΚΝΣ.
 • 50% των όγκων της γλοίας
 • 15-20% των ενδοκρανιακών όγκων
 • Εικόνα:
  • Μονήρης ετερογενής βλάβη με ενδοθηλιακή υπερπλασία, νέκρωση,  αιμορραγικά στοιχεία και περιεστιακό οίδημα.
  • 0.5-1% πολυεστιακό.
  • Ετερογενής ανώμαλος περιφερικός εμπλουτισμός.
 • Εντόπιση: ημισφαίρια, βασικά γάγγλια

 

1.1.2.

Όγκοι από
Ολιγοδενδροκύτταρα

Ολιγοδενδρογλοίωμα (Grade II-III):

 • 30-50 ετών
 • 2-5% των πρωτοπαθών όγκων του ΚΝΣ
 • 5-18% των νεοπλασμάτων της γλοίας
 • Εικόνα:
  • “τηγανητού αυγού”
  • Σαφώς αφοριζόμενη βλάβη 57-70%
  • Επασβεστώσεις 40-90%
  • Κυστικές περιοχές 20%
  • Διαβρώσεις κρανίου 17%
  • Συνήθως εμπλουτίζεται μετά τη χορήγηση σκιαστικού
 • Εντόπιση: Συνήθως υπερσκηνιδιακά

 

Αναπλαστικό Ολιγοδενδρογλοίωμα (Grade III):

 • Υψηλότερος εμπλουτισμός
 • Μπορεί να υποτροπιάσει μετά τη χειρουργική εξαίρεση

 

1.1.3.

Όγκοι από Επενδυματικά
κύτταρα

Επενδύμωμα (Grade II-III):

 • 5% των γλοιωμάτων στους ενήλικες
 • 10% των όγκων του ΚΝΣ στα παιδιά
 • Εικόνα:
  • Κυτταρολογική απεικόνιση “ψευδοροζέτας”
  • Ενδοκοιλιακή ετερογενής βλάβη, νέκρωση, αιμορραγία, υδροκέφαλος.
  • 45% επασβεστώσεις
  • Ομοιογενής ή ανομοιογενής εμπλουτισμός μετά τη χορήγηση σκιαστικού
 • Εντόπιση:
  • Εξορμάται από το κοιλιακό σύστημα
  • 58% υποσκηνίδια
  • 42% υπερσκηνίδια (μπορεί να είναι παρεγχυματικό)
 • Επιβίωση: 65% 5/ετής

 

Αναπλαστικό επενδύμωμα (Grade III)

 

1.2.

Όγκοι Χοριοειδούς
πλέγματος

Θήλωμα χοριοειδούς πλέγματος (Grade I):

 • 80% <20 ετών
 • 1% των όγκων του εγκεφάλου
 • 2-4% των όγκων στα παιδιά
 • Εικόνα:
  • Ετερογενής βλάβη με επασβεστώσεις και υδροκέφαλο
  • Έντονος εμπλουτισμός μετά τη χορήγηση σκιαστικού
 • Εντόπιση:
  • 50% στο τρίγωνο των πλαγίων κοιλιών
  • 40% στη πλάγια κοιλία
 • Επιβίωση: 90% 5/ετής

 

Καρκίνωμα χοριοειδούς πλέγματος (Grade III):

 • Πιο ανομοιογενές
 • Μικρότερη πρόγνωση

 

1.3.

Εμβρυικοί όγκοι

Μυελοβλάστωμα (Grade IV)

 • 5-15 ετών
 • 61.5% σε άρρενες
 • Εικόνα:
  • <40% τυπικές Homer-Wright ροζέτες.
  • 80% συμπτώματα από υδροκέφαλο
  • Καλώς αφοριζόμενος όγκος μέσης γραμμής που πληρεί τη 4η κοιλία.
  • Αιμορραγία, νεκρώσεις, επασβεστώσεις
  • Μέτριος ή έντονος ομοιογενής εμπλουτισμός
 • Εντόπιση:
  • Συχνότερος όγκος οπίσθιου κρανιακού βόθρου
  • Συνήθως στο σκώληκα (μπορεί και στα ημισφαίρια της παρεγκεφαλίδας)
 • Επιβίωση: 50-65% 5/ετής

 

2.

Όγκοι Κρανιακών νεύρων

Νευριλείμωμα:

 • Καλοήθης όγκος από κύτταρα Schwann
 • Δεύτερος πιο συχνός εξω-αξονικός όγκος
 • 5-10% των ενδοκράνιων νεοπλασμάτων
 • Εικόνα:
  • “Μπάλα παγωτού”
  • Σχήμα «κλεψύδρας»: όταν τμήμα του εμφανίζεται στο κόλπωμα του Meckel (υπερσκηνίδια) και τμήμα του υποσκηνίδια στη γεφυροπαραγκεφαλιδική δεξαμενή 
  • Καλώς περιγεγραμμένος σφαιρικός όγκος, που καλύπτεται από κάψα κολλαγόνου.
  • Εμπλουτίζεται μετά τη χορήγηση σκιαστικού
 • Εντόπιση:
  • Αισθητικά νέυρα: αιθουσαίο VIII και V

 

3.

Όγκοι των Μηνίγγων

Μηνιγγείωμα (Grade I-II-III):

 • 30-70 έτη
 • Συχνότερος εξω-αξονικός όγκος
 • 10-20% των ενδοκράνιων όγκων
 • Εικόνα:
  • Λοβωτή, ομοιογενής, βλάβη
  • 72-80% έντονο εμπλουτισμό
  • 20-27% επασβεστώσεις
  • 18-50% υπερόστωση παρακείμενου οστού
 • Εντόπιση:
  • Κυρτότητα ημισφαιρίων
  • Παραοβελιαία
  • Πτέρυγα σφηνοειδούς
  • Μέσο κρανιακό βόθρο
  • Βάση μετωπιαίου λοβού
  • Οπίσθιο κρανιακό βόθρο
  • Κυρτότητα παρεγκεφαλίδας
  • Γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία
  • Απόκλιμα
  • Ενδοκοιλιακά
  • Κόγχο
 • Συχνή υποτροπή σε Grade II-III μετά από εξαίρεση, γι’αυτό και ακτινοβολία

 

4.

Λεμφώματα και Νεοπλάσματα Αιμοποιητικού ιστού

Λέμφωμα:

 • Συνήθως πρωτοπαθές non-Hodgkin (98% από Β-κύτταρα)
 • 6% των ενδοκρανιακών όγκων
 • 50-75 ετών
 • Εικόνα:
  • Σε μη ανοσοκατασταλμένους στρόγγυλη ή ωοειδής βλάβη
  • Περιεστιακό οίδημα
  • Μέτριος εμπλουτισμός
 • Εντόπιση:
  • Περικοιλιακή λευκή ουσία
  • Μεσολόβιο
  • Βασικά γάγγλια
 • Επιβίωση: ασθενείς με AIDS 3 εβδ. – 21 μήνες.

 

5.

Όγκοι από Γεννετικά Κύτταρα

 

 • 0.3-0.5% των πρωτοπαθών του εγκεφάλου
 • 4% των όγκων του ΚΝΣ στα παιδιά
 • α-φετοπρωτείνη και χοριακή γοναδοτροπίνη μπορεί
 • να είναι αυξημένες
 • Εντόπιση:
  • 50% στην επίφυση
  • Υπερεφιππιακά, μίσχο υπόφυσης, 3η κοιλία, βασικά γάγγλια, θαλάμους.
 • Ιστολογικά:
  • Γερμίνωμα
   • Εγκολπώνουν επασβεστώσεις
   • Εμπλουτίζονται
   • 85% θεραπεύονται με ακτινοβολία
  • Τεράτωμα (ώριμο, ανώριμο, τερατοκαρκίνωμα)
   • Γραμμοειδείς ή οζώδεις επασβεστώσεις
   • Ανομοιογενής εμπλουτισμός
  • Εμβρυικό καρκίνωμα
  • Όγκος εμβρυικού σάκου
  • Χοριοκαρκίνωμα
  • Μεικτός όγκος

 

6.

Όγκοι του Εφιππίου

Κρανιοφαρυγγίωμα:

 • 10% των όγκων του εγκεφάλου
 • Πιο συχνός όγκος στα παιδιά που δεν προέρχεται από τη γλοία
 • 75% έλλειψη αυξητικής ορμόνης
 • Εικόνα:
  • Μικτής υφής με κυστικά  και συμπαγή στοιχεία (χοληστερόλη, αιμορραγικά ή κερατίνη)
  • 87% επασβεστώσεις
  • Υγρο-υγρικά επίπεδα.
 • Εντόπιση:
  • 67% υπερεφιππιακά
  • Έδαφος 3ης κοιλίας
 • Ιστολογικά:
  • Αδαμαντινοειδής στα παιδιά
  • Πλακώδης-θηλώδης στους ενήλικες

 

Αδένωμα της υπόφυσης:

 • <1 εκ Μικρόαδένωμα
 • >1 εκ Μακροαδένωμα
 • 91% των όγκων της υπόφυσης
 • 50% λειτουργικά και εκκρίνουν ορμόνες
 • Συμπτωματολογία:
  • Προλακτινώματα – αμηνόρροια
  • Αδενώματα – μεγαλακρία (εκκρίνουν αυξητική ορμόνη)
  • Μη λειτουργικά αδενώματα – ως ΧΚΕ οπτικές διαταραχές, κεφαλαλγία, σημεία υπουποφυσισμού
 • Εικόνα:
  • Μικροαδένωμα: ως μη εμπλουτισμένη βλάβη
  • Μακροαδένωμα: διεύρυνση και διάβρωση του εφιππίου, με έντονο ομοιογενή εμπλουτισμό.

 

7.

Μεταστατικοί όγκοι

 

 • 60% 50-70 ετών
 • 25-30% των ασθενών με καρκίνο (συχνότερα πνεύμονα, μαστού, δέρματος, γαστρεντερικού)
 • Εντόπιση:
  • Ημισφαίρια
  • Σπάνια μήνιγγες, επισκληρίδιος χώρος
 • Εικόνα:
  • Βλάβη με ±περιεστιακό οίδημα
  • Εμπλουτισμός ομοιογενής, ανομοιογενής ή δακτυλιοειδής
  • Φασματοσκοπία: ήπια αύξηση χολίνης και χωρίς πτώση ΝΑΑ
 • Θνητότητα: 20% των ασθενών