Συγγενείς Ανωμαλίες

 

Διαταραχές νευρωνικής μετανάστευσης

 • Υποεπενδυματική ετεροτοπία

 • Ταινιοειδής ετεροτοπία

 • Παχυγυρία

 • Αγυρία

Ολοπροσεγκεφαλία

 • Απουσία ή ανεπαρκής διαχωρισμός προσεγκεφάλου σε :

  • Τηλεγκέφαλο

  • Διεγκέφαλο

  • Εγκεφαλικά ημισφαίρια

 • Τύποι:

  • Άλοβος

  • Ημιλοβώδης

  • Λοβώδης

Ανωμαλίες Arnold Chiari

I & II

 • Τύπος I: Κάθοδος παρεγκεφαλιδικών αμυγδαλών >5 χιλ. από το ινιακό τρήμα (25% +συριγγομυελία).

 • Τύπος II: Μικρός οπίσθιος βόθρος, κάθοδος σκώληκα, ασαφοποίηση 4ης κοιλίας, γωνίωση του προμήκη με το νωτιαίο μυελό (±μυελομηνιγγοκήλη).

Dandy Walker

 • Αγενεσία ή υποπλασία σκώληκα