Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις

 

Υποσκληρίδιο αιμάτωμα

 • Μηνοειδής μορφολογία
 • Ταξινόμηση:

o   Οξύ: ±6 ώρες – 3 ημέρες

o   Υποξύ: 3 ημέρες – 3 εβδομάδες

o   Χρόνιο: > 3 εβδομάδες

 • 10 - 20% των ΚΕΚ
 • >70% συνυπάρχουν και άλλες βλάβες

Υπαραχνοειδής αιμορραγία

 • Αγγειόσπασμος: 2 - 41%
 • Σημείο φλοιικής φλέβας

Εγκεφαλική Θλάση

 • Ορισμός:

o   Θλάση: κάκωση φλοιού.

o   Αιμάτωμα: ενδοπαρεγχυματική αιμορραγία ως αποτέλεσμα της ΚΕΚ

o   Κάκωση νευραξόνων: μετατραυματική θλάση ή ρήξη σε στροφική κάκωση

 • Εξέλιξη:

o   Πρώτες ώρες:

 • διάσπαρτες στικτές εστίες
 • μικρές περιοχές οιδήματος

o   24-48 ώρες:

 • νέες βλάβες
 • περιεστιακό οίδημα
 • πιεστικά φαινόμενα

o   Χρόνια:

 • Γλοίωση – Ατροφία

Κάκωση νευραξόνων

 • 50-80% βαριά εικόνα χωρίς απεικονιστικά ευρήματα
 • Εντόπιση:

o   Όριο φαιάς/λευκής ουσίας

o   Μεσολόβιο

o   Εν τω βάθει φαιά ουσία

o   Ανώτερο τμήμα στελέχους

o   50% κροταφικά

o   33% μετωπιαία

o   25% παραοβελιαία

Εγκολεασμός

 • Δια του Δρεπάνου (έλικα προσαγωγίου)
 • Δια του Σκηνιδίου: Ανιών ή Διασκηνιδιακός: ισχαιμία/αιμορραγία στελέχους
                             (αιμορραγία Durret)
 • Δια του ινιακού τρήματος (αμυγδαλές παρεγκεφαλίδας)