Ρινικός Εγκέφαλος

 

Ρινικός Εγκέφαλος

Τμήματα

Λειτουργία

 

Γενικά: Πρόσληψη, αγωγή, αντίληψη οσφρητικών διεγέρσεων

Οσφρητικός βολβός (ή ταινία)

Δέχεται τα οσφρητικά νημάτια που φέρνουν τις οσφρητικές διεγέρσεις

Οσφρητικό τρίγωνο

Μεταβιβάζουν τις οσφρητικές διεγέρσεις στον αμυγδαλοειδή πυρήνα

Οσφρητικές χορδές (έσω, έξω)

Πρόσθια διάτρητη ουσία

Υπομεσολόβια έλικα

Παροσφρητική άλως

Αμυγδαλοειδής πυρήνας

Απιοειδής λοβός

(Λοβός φαιάς ουσίας)

 Αποτελεί σταθμό της οσφρητικής ουδού που μεταβιβάζει τις
 διεγέρσεις στην πρόσθια μοίρα της ιπποκάμπειας έλικάς.

Αποτελείται από:

- την έξω οσφρητική χορδή

- την ουδό της νήσου
- το άγκιστρο

- την πρόσθια μοίρα της ιπποκάμπειας έλικας

Ιπποκάμπειος σχηματισμός

Αποτελείται από:

- τον ιππόκαμο (ή αμμόνιο κέρας)

- οδοντωτή έλικα

- φαιό ταινίδιο

- φαιό ένδυμα του μεσολοβίου

- επιμήκεις χορδές

Ψαλίδα

 

Επίσης Συμμετέχουν:

- Σύνδεσμος ιπποκάμπου

- Μυέλινη ταινία

- Γάγγλιο ηνίας

- Μεθόρια ταινία