Παρεγκεφαλίδα

 

Παρεγκεφαλιδικές Έλικες & Αύλακες

Λοβός

Αύλακες

Έλικες

Ημισφαίρια

Άνω επιφάνεια:

- Πρωτογενή

Λόβια:

- Χαλινός της γλωσσίδας

- Πτέρυγα κεντρικού λοβίου

- Τετράπλευρο

- Άνω μηνοειδές

Κάτω επιφάνεια:

- Κοιλάδα

Βρίσκεται ανάμεσα στα ημισφαίρια

Στον πυθμένα της βρίσκεται ο σκώληκας

Λόβια:

- Κάτω μηνοειδές

- Ισχνό

- Διγάστορα

- Αμυγδαλή

- Κροκύς

Περιφέρεια:

- Οριζόντια

- Πρόσθια εντομή

- Οπίσθια εντομή

Λεπτές έλικες

Λόβια

Σκέλη

  Άνω   Τη συνδέει με το μέσο εγκέφαλο
  Μέσο   Τη συνδέει με τη γέφυρα

Κατω

Τη συνδέει με το προμήκη

Σκώληκας

Άνω

Λόβια:

- Γλωσσίδα

- Όρος (ακρώρεια και κλιτύ)

- Φύλλο του σκώληκος

Κάτω

Λόβια:

- Φύμα

- Πυραμίδα

- Σταφυλή

- Οζίδιο

- Οπίσθιο μυέλινο ιστίο