Μεταθάλαμος

 

Τμήματα

Χαρακτηριστικά

    Έξω γονατώδες σώμα

  •  Καταλήγει στον πρόσθιο(άνω) βραχίονα τετραδύμου
  •  Σχέτίζεται με την οπτική οδό και την έξω ρίζα οπτικής ταινίας
  Έσω γονατώδες σώμα
  •  Καταλήγει στον οπίσθιο (κάτω) βραχίονα του τετραδύμου
  •  Σχετίζεται με την ακουστική οδό και την έσω ρίζα της οπτικής ταινίας