Περιληπτικά τα Χαρακτηριστικά των Κρανιακών Νεύρων

 

Κατηγορίες Κρανιακών Νεύρων

Λειτουργία

 • Αισθητικα: 1, 2, 8
 • Κινητικά: 3, 4, 6, 11, 12
 • Μικτά: 5, 7, 9, 10

Ρίζες

 • Διεγκέφαλο: 2
 • Μεσεγκέφαλο: 3, 4
 • Γέφυρα: 5, 6, 7, 8
 • Προμήκη: 9, 10, 11, 12

Τρήματα

 • CN 1: Τετρημένο πέταλο ηθμοειδούς
 • CN 2: Οπτικό κανάλι
 • CN 3-4-5(V1)-6: Υπερκόγχιο σχίσμα
 • CN 5: V2 – στρογγυλό, V3 - ωοειδές
 • CN 7:  Έσω ακουστικό κανάλι, Βελονο-μαστοειδές
 • CN 8:  Έσω ακουστικό κανάλι
 • CN 9: Σφαγιτιδικό
 • CN 10: Σφαγιτιδικό
 • CN 11:  Οπίσθιο ρηγματώδες
 • CN 12: Υπογλώσσιο κανάλι

Απεικονιστική προσέγγιση

 • CN 1,2,3,4,6: Χρησιμοποιούνται και κογχικές ακολουθίες
 • CN 5: Ελέγχεται όλο το πρόσωπο και η κάτω γνάθος αν είναι επηρεασμένο και το V3
 • CN 7:  Ελέγχεται η γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία, κροταφικό οστό και ο παρωτιδικός χώρος
 • CN 8: Ελέγχεται η γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία, ο έσω ακουστικός πόρος και έσω ους
 • CN 9-12: Ελέγχεται η βασική δεξαμενή, βάση κρανίου, ρινοφαρυγγικός καρωτιδικός χώρος
 • CN 10:  Ελέγχεται αριστερά ο καρωτιδικός χώρος μέχρι το αορτο-πνευμονικό παράθυρο και δεξιά τη αυχενο-θωρακική συμβολή
 • CN 12: Ελέγχουμε μέχρι το υοειδές για να πιάσουμε την καμπύλη του

 

Αναζήτηση στο site

Επαφή

Υou wish to get involved?
Send us your idea.