Δεξαμενές Υπαραχνοειδούς Χώρου

 

Δεξαμενές Υπαραχνοειδούς χώρου

Εντόπιση

Δεξαμενή

Χαρακτηριστικά - Περιεχόμενα

 Υπερσκηνίδιες

 Πλάγιας σχισμής

 • Περιέχει τη μέση εγκεφαλική αρτηρία

 Μεσολοβίου

 • Περιέχει τη συνέχεια των δυο πρόσθιων εγκεφαλικών αρτηριών

 Velum Interpositum

 • Έσω εγκεφαλικές φλέβες

 Υπερ-υφιππιακή ή

 οπτικού χιάσματος

 • Μίσχος υπόφυσης, οπτικό χίασμα, κύκλος του Willis

 Μεσοσκελιαία

 • Κοινό κινητικό CN3, διχασμός βασικής αρτηρίας, οπίσθιες θαλαμικές αρτηρίες

 Περι-μεσεγκεφαλική

 • Τροχλιακό CN4, Ο2-οπίσθιες εγκεφαλικές αρτηρίες, άνω παρεγκεφαλιδικές αρτηρίες, φλέβες του Rosenthal

 Τετραδυμική*

 • Κωνάριο, τροχλιακό CN4, Ο3-οπίσθιες εγκεφαλικές αρτηρίες, μέσες & πλάγιες οπίσθιες χοριοειδείς α., φλ. του Γαληνού

 Υποσκηνίδιες
 - Μέσης
 γραμμής
 (μονές)

 Προ-γεφυρική

 • Βασική αρτηρία, πρόσθια κάτω παρεγκεφαλιδική αρτηρία, τρίδυμο CN5, απαγωγό CN6

 Προ-προμηκική

 • Σπονδυλικές αρτηρίες, πρόσθια νωτιαία αρτηρία, οπίσθια κάτω παρεγκεφαλιδική αρτηρία, υπογλώσσιο CN12

 Άνω παρεγκεφαλιδική*

 • Κλάδοι άνω παρεγκεφαλιδικών αρτηριών, άνω φλέβα του σκώληκα, precentral παρεγκεφαλιδική φλέβα

 Παρεγκεφαλο-νωτιαία 
 (magna)

 • Παρεγκεφαλιδικές αμυγδαλές, κλάδοι αμυγδαλο-ημισφαιρικών οπίσθιων κάτω παρεγκεφαλιδικών αρτηριών

Υποσκηνίδιες - Πλάγιες (ζεύγη)

 Παρεγκεφαλο-γεφυρική

 • Λιθοειδές φλέβα, πρόσθια κάτω παρεγκεφαλιδική αρτηρία, τρίδυμο CN5, προσωπικό CN7,  ακουστικό CN8

 Παρεγκεφαλοπρομηκική

 • CN9, CN10, CN11

*Δεξαμενή μεγάλης φλέβας του εγκεφάλου: Τετραδυμική + Άνω παρεγκεφαλιδική

 Σχισμές

 Μεσο-ημισφαιρική

 • Δρέπανο, κάτω οβελιαίος κόλπος, πρόσθια εγκεφαλική αρτηρία και κλάδοι

 Πλάγια (Sylvius)

 • Μέση εγκεφαλική αρτηρία και φλέβα