Φλεβώδεις Κόλποι Εγκεφάλου

 

Φλέβες & Κόλποι του Εγκεφάλου

 

 Σφηνοβρεγματικός κ.

 Σηραγγώδης
 κόλπος

 Άνω & κάτω
 λιθοειδής
 κόλποι

  Σιγμοειδής 
  κόλπος

 Έσω σφαγίτιδα
 φλέβα

 

 Άνω
 οβελιαίος
 κόλπος

 Άνω
 αναστομωτική

 -
 φλέβα
 Trolard

 Μέση
 αναστομωτική  -
 Επιπολής μέση
 εγκεφαλική
 φλέβα

 

 Κάτω  
 αναστομωτική

 - φλέβα Labbe

 Εγκάρσιος κόλπος

 

 *Ληνός Ηροφίλου

 

 Ινιακός κόλπος

 

 Κάτω οβελιαίος κόλποι

 Ευθύς
 κόλπος

 *Ληνός 
 Ηροφίλου

 

 

 Έσω  εγκεφαλικές φλ.

 Φλέβα
 Γαληνού

 

 Πρόσθιες
 εγκεφαλικές
 φλέβες

 Φλέβα
 Rosenthal

 

 Εν τω βάθει
 μέσες
 εγκεφαλικές
 φλέβες