Διαφορική Διάγνωση Καρδιάς

 

Διαφορική Διάγνωση Παθήσεων Καρδιάς

Συγγενείς

Κυανωτικές

 • Τετραλογία του Fallot
 • Ολική μετάθεση μεγάλων αγγείων
 • Παραμονή κοινού αρτηριακού κορμού
 • Ατρησία τριγλώχινος
 • Ανωμαλία του Ebstein
 • Ολική μετάθεση των πνευμονικών φλεβών
 • Παθολογική φλεβική πνευμονική επιστροφή
 • Σύνδρομο αριστερής υποπλαστικής καρδιάς

Μη Κυανωτικές

 • Ανοικτός αρτηριακός πόρος (Βοτάλειος)
 • Μεσοκολπική επικοινωνία
 • Μεσοκοιλιακή επικοινωνία
 • Κολποκοιλιακή επικοινωνία
 • Cor Triatriatum
 • Στένωση πνευμονικής
 • Στένωση αορτής
 • Στένωση ισθμού αορτής
 • Διορθωμένη μετάθεση μεγάλων αγγείων
 • Ανωμαλίες θέσεως της καρδιάς
  • Ανάστροφη θέση
  • Συμμετρική θέση
 • Ανωμαλίες αορτικού τόξου (δεξιό, διπλό)
 • Ανωμαλίες μεγάλων αγγείων αορτικού τόξου
  • Κοινή έκφυση ανωνύμου και αριστερής κοινής καρωτίδας
  • Έκφυση αριστερής σπονδυλικής από το αορτικό τόξο
  • Έκφυση δεξιάς υποκλειδίου αρτηρίας ως τελευταίο αγγείο του αορτικού τόξου
 • Ανωμαλίες πνευμονικών αγγείων
  • Αγενεσία (ατρησία) κύριου κλάδου πνευμονικής αρτηρίας
  • Ανώμαλη έκφυση αριστερής πνευμονικής αρτηρίας
  • Αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία
  • Στένωση πνευμονικής αρτηρίας
  • Ιδιοπαθής διάταση πνευμονικής αρτηρίας
  • Σύνδρομο Scimitar

Βαλβιδοπάθειες

 Αορτική

 • Στένωση
 • ανεπάρκεια
 • Διγλώχινα

 Μιτροειδής

 • Στένωση
 • ανεπάρκεια
 • πρόπτωση
 • Ασβέστωση ινώδους δακτυλίου

 Πνευμονική

 • Στένωση
 • ανεπάρκεια

 Τριγλώχινα

 • Στένωση
 • ανεπάρκεια

 Διάφορα

 • Ενδοκαρδίτιδα
 • Προσθετική βαλβίδα
 • Δυσλειτουργία προσθετικής βαλβίδας
 • Σύνδρομο καρκινοειδούς
 • Πολυβαλβιδοπάθεια
 • Ρευματική νόσος

Στεφανιαία νόσος

 • Στηθάγχη
 • Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου
 • Χρόνια έμφραγμα μυοκαρδίου
 • Ανώμαλη έκφυση αριστερής ή δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας (καλοήθης, κακοήθης)
 • Ανώμαλη έκφυση αριστερής περισπωμένης αρτηρίας
 • Σύνδρομο Bland-White-Garland (έκφυση αριστερής στεφανιαίας από την πνευμονική)
 • Στεφανιαία γέφυρα
 • Στεφανιαίο συρίγγιο
 • Στεφανιαίος εμβολισμός
 • Ανεύρυσμα (1,5 φορά μεγαλύτερη διάμετρος από τη φυσιολογική γειτονική)
 • Διαχωρισμός στεφανιαίων
 • Ασβέστωση στεφανιαίων
 • Αθηρωμάτωση στεφανιαίων
 • Θρόμβωση στεφανιαίων
 • Στένωση στεφανιαίων
 • Ισχαιμία σε στένωση στεφανιαίας αρτηρίας
 • Απόφραξη στεφανιαίων
 • Ρήξη θηλοειδών μυών σε οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου
 • Ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια
 • Μετεμφραγματικό ανεύρυσμα ή ψευδοανεύρυσμα μυοκαρδίου
 • Ρήξη ελεύθερου αριστερού κοιλιακού τοιχώματος
 • Ρήξη μεσοκοιλιακού διαφράγματος
 • Θρόμβος αριστερής κοιλίας
 • Στένωση μεταγγειοπλαστικής
 • Στένωση Stent
 • Θρόμβωση ή αθηρωμάτωση Bypass

Μυοκαρδιοπάθειες

 • Διατατική μυοκαρδιοπάθεια
 • Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια
 • Περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια
 • Μυοκαρδίτιδα
 • Αρρυθμογενής δεξιά κοιλιακή δυσπλασία
 • Ενδομυοκαρδιακή ίνωση (Πάθηση Davies, Loffler)
 • Ηωσινοφιλική μυοκαρδίτιδα (σύνδρομο υπερηωσινοφιλίας)
 • Καρδιακή σαρκοείδωση
 • Καρδιακή αμυλοείδωση
 • Σπογγειώδες μυοκάρδιο
 • Μυοκαρδιοπάθεια Chagas
 • Αιμοσιδήρωση
 • Takotsubo μυοκαρδιοπάθεια

Καρδιακή ανεπάρκεια

 • Δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια
 • Αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια
 • Καρδιακή μεταμόσχευση
 • Βοηθητική συσκευή αριστερής ή δεξιάς κοιλίας

Υπέρταση

 • Αριστερή κοιλιακή υπερτροφία
 • Δεξιά κοιλιακή υπερτροφία
 • Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση
 • Πνευμονική στένωση

Νεοπλάσματα

 

 Καλοήθη

 • Ραβδομύωμα (+Π)
 • Μύξωμα
 • Κοιλιακός θρόμβος
 • Ίνωμα
 • Τετάτωμα
 • Λίπωμα
 • Αιμαγγείωμα
 • Θηλοειδές ινοελάστωμα (papillary fibroelastoma)
 • Λιπώδης υπερπλασία

 Κακοήθη

 • Ραβδομυοσάρκωμα (+Π)
 • Αγγειοσάρκωμα
 • Ινοσάρκωμα
 • Μεσοθηλίωμα
 • Κακοήθες τεράτωμα
 • Κακοήθες λέμφωμα
 • Μεταστάσεις (μελάνωμα, λευχαιμία, κακοήθες λέμφωμα, πνεύμονος, μαστού, θυρεοειδούς, οισοφάγου, νεφρού)

Τραύματα

 • Κλειστά ή ανοικτά
 • Θλάση μυοκαρδίου
 • Ρήξη θηλοειδών μυών, τενόντιων χορδών, μεσοκοιλιακού διαφράγματος
 • Μετακίνηση προσθετικής βαλβίδας
 • Αιμοπερικάρδιο
 • Ανευρύσματα

 

 

Διαφορική Διάγνωση Παθήσεων Περικαρδίου

Συγγενείς

 • Μερική ή ολική έλλειψη περικαρδίου
 • Εκκολπώματα περικαρδίου
 • Κύστεις περικαρδίου

Επίκτητες

 • Περικαρδιακή συλλογή (ορρώδη, πυώδης, αιμορραγική)
 • Ουραιμική περικαρδίτιδα
 • Λοιμογόνος Περικαρδίτιδα
 • Συμπιεστική περικαρδίτιδα
 • Περικαρδιακός Επιπωματισμός

Νεοπλάσματα

Καλοήθη

 • Λίπωμα
 • Ίνωμα
 • Τεράτωμα
 • Μεσοθηλίωμα
 • Φαιοχρωμοκύττωμα, νευροίνωμα, νευροβλάστωμα
 • Θύμωμα

Νεοπλάσματα

Κακοήθη

 • Αγγειοσάρκωμα
 • Ινοσάρκωμα
 • Μεταστάσεις (μελάνωμα, μαστού, πνεύμονος, λέμφωμα, λευχαιμία, μυέλωμα, καρκινοειδές)