US - Triplex Μαστού

 

Κριτηρια Ανάγνωσης Υπερηχογραφικών Εικόνων

 • Σχήμα, περίγραμμα, ηχοδομή, ακουστική συμπεριφορά, επασβεστώσεις

 • Έλεγχος των συνδέσμων τού Cooper (σχήμα και πάχος)

 • Ινοαδενική ηχογένεια.

 • Ηχογένεια λίπους

 • Μορφολογία πόρων

 • Πάχυνση δέρματος

 

 

Χαρακτηριστικά Καλοηθών – Κακοηθών Βλαβών (US)

Εικόνα

Καλοήθης

Κακοήθης

Σχήμα

Στρόγγυλο - ωοειδές

Ανώμαλο/ασαφές/οδοντωτό

Βάθος : πλάτος

Πλάτος > βάθους

Βάθος > πλάτους

Όρια - περίγραμμα

Καλώς περιγεγραμμένα

Ασάφεια περιγράμματος

Όψη όγκου

Ισχυρές πρόσθιες - οπίσθιες ηχώ

Ηχογενή όρια (υπερανακλαστική περιφέρεια όγκου)

Εσωτερική ένταση Ηχώ

Χαμηλή

Σχεδόν άνηχη ή υπέρηχη

Ηχοδομή εσωτερική

Ομοιογενής

Ανομοιογενής (αδρά, μικτή)

Απορρόφηση ηχώ

Οπίσθια ενίσχυση ηχώ

Οπίσθια σκίαση

Σύσταση βλάβης

Ευπίεστη

Στερρά

Κινητικότητα

Ευκίνητη

Καθηλομένη

Γειτνιάζουσες δομές

«τεντομένες» παρεκτοπισμένες

Διεσπασμένες

Πέριξ Ιστοί

Τους πιέζει

Τους συρρικνώνει (τραβάει – διηθεί)

Πάχυνση δέρματος

Απούσα

Παρούσα

 

 

Διαφορική Διάγνωση (US)

Κύστη

 •  Στρογγυλή, ωοειδής ή λοβωτή με πλάτος > βάθους  με ευκρινή όρια και πλευρική σκιά. 

 • Περιβάλλεται από υπερηχογένεια είναι άνηχη εσωτερικά, ομοιογενής και αναγγειακή.

Ινοαδένωμα

 •  Στρογγυλό, ωοειδές ή ελαφρώς λοβωτό, με πλάτος βάθους, σαφή όρια με μερικές φορές πλάγια σκίαση. 

 • Περιβάλλεται από υπερηχογενή κάψα (διαφοροδιάγνωση με το διηθητικό πορικό καρκίνο), είναι μέσης ηχογένειας, ομοιογενές χωρίς ενίσχυση ηχώ και μέτρια αγγείωση.

Φυλλώδης όγκος

 •  Στρόγγυλος, ωοειδής ή λοβωτός.

 •  Πλάτος > βάθους με σαφή όρια, μέση ηχογένεια, ομοιογένεια ενώ η παρουσία διαφραγμάτων μπορεί να προκαλέσει ανομοιογένεια. 

 • Η αγγείωση του είναι μέτρια ή μεγάλη.

Μαστοπάθεια

 •  Με τον όρο  εννοούμε την καλοήθη βλάβη με ιστολογική εικόνα αλλοιώσεων στα λόβια και στους πόρους σε συνδυασμό με ίνωση του στρώματος προκαλούμενη από τα οιστρογόνα.

Οξεια μαστίτις

 •  Οίδημα, απώλεια της αρχιτεκτονικής δομής,

 •  Διατεταμένα λεμφαγγεία

Απόστημα

 •  Βλάβη με εικόνα κυστική με υπόηχο περιεχόμενο

 •  ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μαστογραφία είναι περιορισμένης διαγνωστικής πληροφόρησης στην οξεία φάση.

 •  Δ.Δ.: με φλεγμονώδες καρκίνωμα.

 

 

Υπερηχογραφικά ευρήματα κακοήθειας

 • Το μόρφωμα είναι ακιδωτό η μικρολοβωτό στο 67% των περιπτώσεων

 • το βάθος > πλάτους

 • Διαταραχή ηχοδομής & παρουσία αποτιτανώσεων

 • Πυκνότητα Ασύμμετρη, ανομοιογενής

Yπερηχογράφημα Doppler – Triplex - Παρατηρήσεις

 • Σε μία βλάβη με βάθος > του πλάτους, όταν το Triplex δείχνει την αγγείωση να κατευθύνεται καθέτως από την περιφέρεια στο κέντρο της θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι αφορά σε κακοήθεια.

 • Να σημειωθεί ότι η μαστογραφία έχει χρησιμότητα και είναι δυνητικά αποτελεσματική όταν εκτελείται στο χρονικό διάστημα από της προσβολής της νόσου και πάντως προ τής πρώτης μετάστασης

 • Σε λιποβριθείς μαστούς μικρή αστεροειδής πυκνική εικόνα στη μαστογραφία μπορεί να αφορά νησίδα παρεγχύματος.

 • Στους πυκνούς μαστούς πρέπει να ελέγχεται η περιφέρεια μέχρι και του δέρματος όπου πιθανώς να υπάρχει νεοπλασματική εστία.

 • Στο υπερηχογράφημα μαστού και ιδίως στους μικρούς όγκους (0,4 εκ.) βασικό οδηγό σημείο είναι η σκιά που καταλείπουν ενώ παράλληλα "σπάνε" τους συνδέσμους του Cooper.

 • Ο καρκίνος οδηγεί σε νεο-αγγείωση. Ο όγκος παράγει αγγειογενετικούς μηχανισμούς που δημιουργούν υπεραγγείωση.

 • Το Ca σταδίου Τ1-Τ2 παρουσιάζει στατιστικά σημαντική πτώση της V max και άνοδο του RI σε σχέση με τα στάδια Τ3-Τ4.

 • Το δυσάρεστο είναι ότι μορφές καρκίνου του μαστού σταδίου Τ1-Τ2 παρουσιάζουν περίπου τις ίδιες τιμές με τις καλοήθεις βλάβες αυτού.

 • Η αύξηση του RI ερμηνεύεται ως ελάττωση της ελαστικότητος των νεοπλασματικών ιστών, ενώ η πτώση του ως απώλεια του μυϊκού στρώματος των αγγείων του όγκου με συνέπεια τις αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες.

 • Εν τέλει φαίνεται ότι οι δείκτες αντίστασης και παλμικότητος (RI και PI), δε βοηθούν τόσο πολύ στη διαφοροδιάγνωση μεταξύ καλοηθών και κακοηθών βλαβών του μαστού.

 • Θεωρούμε ότι η χρήση του Power Doppler πρέπει να προτιμάται ως ισχυρότερο και αναλυτικότερο.

 • Επειδή η διάκριση μεταξύ καλοήθειας και κακοήθειας δεν είναι συχνά εφικτή με τη χρήση του Triplex, δε δύναται να υποκαταστήσει τη βιοψία.

 • Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι οι ύποπτες αλλοιώσεις είναι 5/πλάσιες από τα καρκινώματα. Ενώ η τελική διάγνωση Ca μαστού θα έπρεπε να ολοκληρώνεται χωρίς χειρουργική βιοψία.

 • Θεωρείται σωστή πρακτική και εύκολη για έμπειρους χρήστες, να γίνονται υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση βιοψίες βλαβών του μαστού ορατών υπερηχογραφικά επιφυλάσσοντας τη στερεοτακτική καθοδήγηση της βελόνης για τις μη ορατές.

 • Η ευαισθησία κατά τεχνική βιοψίας είναι:

  • F.N.A. ευαισθησία 53-100% (Fine needle aspiration)

  • C.N.B. 92-99% (Core needle Biopsy)

  • Με κενό 99%