Αξιολόγηση Αιματώματος

 

Στάδιο

Χρόνος

Συστατικό

Τ1

Τ2

FLAIR

DWI

US

Υπεροξύ

1 μέρα

 

ισο

ισο

 

 

Υπερ

Οξύ

1-3 μέρες

Οξυαιμοσφαιρίνη

υπο

υπερ

υπερ

υπο

Υποξύ

(αρχικό)

3-7 μέρες

Δεοξυαιμορφαιρίνη

ισο

Υπο

υπερ

υπερ

Υπο & ανομοιογενές

Υποξύ

(τελικό)

1-3 εβδ

Μεθαιμοσφαιρίνη (ενδοκυττάρια)

Υπερ

έσω υπο

έξω υπερ

υπερ

υπερ

Χρόνιο

(αρχικό)

3 εβδ/μήνες

Μεθαιμοσφαιρίνη (εξωκυττάρια)

Υπερ

υπερ

υπερ

υπερ

Χρόνιο

(καθυστερημένο)

Μήνες/χρόνια

Οξειδωμένο αιμόχρωμα

(hemochrome)

υπο

υπερ ή ισο

υπο

υπο

Κυστικό

Συμπαγοποίηση

Διαφραγμάτια

Απομακρυσμένος

Χρόνος

Μήνες/χρόνια

Αιμοσιδήρωση/ φερριτίνη

υπο

υπο

-

-