Αξιολόγηση Επασβεστώσεων

 

Σχήμα

Εντόπιση

Καλοήθεια / Κακοήθεια

Πάθηση

Στικτές

Ορχικό παρέγχυμα

Επιδιδυμικό παρέγχυμα

Καλοήθεις

- Μικρολιθίαση όρχεως

- Μικρολιθίαση επιδιδυμίδας

- Φλεβόλιθοι

Στικτές με γραμμοειδή διάταξη

Ορχικό παρέγχυμα

Φλέβες

Καλοήθεις

- Φλεβόλιθοι

Οζώδεις

Ορχικό παρέγχυμα

Καλοήθεις

- Επασβεστωμένα κοκκιώματα

Τοξοειδείς / Δακτυλιοειδείς

Τοίχωμα κύστης

Καλοήθειες

- Απλή κύστη

Τοίχωμα υποηχοϊκής μάζας

Ενδιάμεσης καλοήθειας

- Επιδερμοειδής κύστη

Συρρέουσες

Τμήμα ορχικού παρεγχύματος

Καλοήθεις

- Έμφρακτο

Αδρές / Ανομοιογενείς

Μέσα σε μάζα

Υπερ κακοήθειας

- Όγκος

Χωρίς μάζα

Υπερ καλοήθειας

- Κοκκιωματώδεις νόσοι

Ταινιοειδείς

Ορχικά περιβλήματα

Υπερ καλοήθειας

- Επασβεστώσεις ιδίως
  ελυτροειδούς χιτώνα

- Ινώδης ψευδοόγκος

Λίθοι

Ανάμεστα στα ορχικά περιβλήματα

Καλοήθεις

- Λιθίαση οσχέου (οσχεόλιθος)