Διαφορική Διάγνωση Παθολογία Οσχέου & Όρχεως

 

Συγγενείς ανωμαλίες

Όρχεως

 • Αριθμού:

  • Ανορχία

  • Πολυορχία

 • Μεγέθους:

  • Ατροφικός

  • Μακρορχία

 • Θέσης:

  • Κρυψορχία

  • Ολισθένων όρχις

  • Εκτοπία

 • Σπληνογοναδική συγχώνευση

 • Ηπατογοναδική συγχώνευση

 • Συγγενής κυστική δυσπλασία

Επιδιδυμίδας

 • Ανωμαλίες πρόσφυσης στον όρχι

 • Επιδιδυμικές κύστεις

 • Αγενεσία

 • Έκτοπη

 • Διπλασιασμός

 • Επιμηκυσμένη

Σπερματικού τόνου

 • Ετερόπλευρη απουσία

 • Αμφοτερόπλευρη απουσία

 • Έκτοπος

 • Διπλασιασμός

 • Εκκόλπωμα

 • Τμηματική απλασία (skip vas)

Οσχέου

 • Αγενεσία

Φλεβική παθολογία

 • Κιρσοκήλη

Κήλες

 • Βουβωνοκήλη

 • Υδροκήλη

 • Πυοκήλη

 • Αιματοκήλη

 • Σπερματοκήλη

 • Λεμφοκήλη

Φλεγμονή

 • Οξεία επιδιδυμο-ορχίτιδα (επιπλοκή: ισχαιμία, έμφρακτο)

 • Χρόνια επιδιδυμίτιδα (επιπλοκή: σπερματικό κοκκίωμα)

 • Πρωτοπαθής ορχίτιδα

 • Φυματιώδης επιδιδυμο-ορχίτιδα

 • Κοκκιδιομύκωση

 • Τραυματική

 • Απόστημα

 • Φλεγμονή σπερματικού πόρου (vasitis & vasitis nodosa)

 • Φλεγμονή σπερματικού τόνου

 • Κυτταρίτιδα οσχέου

 • Γάγγραινα Fournier:

  • θνητότητα: 7-33%

   • 12% Εαν γίνει χειρουργική επέμβαση το πρώτο 24/ωρο      

   • 75%  Εάν καθυστερήση η επέμβαση 6 μέρες

Συστροφή

 • Οξεία & Υποξεία

 • Τύποι:

  • Ενδοελυτροειδικός τύπος (65-80%)

  • Εξωελυτροειδικός τύπος

  • Μεσοορχικός τύπος

Κακώσεις

 • Τραύμα: ενδο-ορχικό & εξω-ορχικό

Επασβεστώσεις

 • Εξωορχικές:

  • Όσχεο: λιθίαση, ασβέστωση

  • Επιδιδυμίδα: μικρολιθίαση, σπερματικά κοκκιώματα, αιματώματα, όγκοι, φλεγμονές (βρουκέλωση, σαρκοείδωση, φυματίωση, μη ειδικές), απλές κύστεις, ΧΝΑ υπο αιμοκάθαρση

  • Σπερματικός πόρος: επασβέστωση τοιχώματος και αυλού

 • Ενδοορχικές:

  • Μικρολιθίαση

  • Νεοπλάσματα: σεμίνωμα, μη-σεμινωματώδεις όγκοι, υποστραφένετες όγκοι (Burned out tumors)

  • Επιδερμοειδής κύστη

  • Έμφρακτο

  • Φλεβόλιθοι

  • Αγγειακές επασβεστώσεις

Συστηματικά Νοσήματα

 • Βρουκέλλωση

 • Λέπρα

 • Σαρκοείδωση

 • Πορφύρα Henoch-Schonlein

 • Οζώδης Πολυαρτηρίτιδα

 • Λευχαιμία

Όγκοι

Όρχεως

Καλοήθεις

& Ογκόμορφες βλάβες

 • Κυστική εκτασία

 • Κυστική δυσπλασία

 • Απλή κύστη

 • Επιδερμοειδής κύστη

 • Κύστη ινώδους χιτώνα

 • Ψευδοανεύρυσμα/ ανεύρυσμα ορχικής αρτηρίας

 • Αρτηριοφλεβική δυσπλασία

 • Ενδο-ορχικά συγγενή επινεφριδιακά υπολείμματα

 • Σπληνογοναδική συνένωση/σύμφυση

 • Υπερπλασία κυττάρων του Leydig

 • Ενδο-ορχικό λίπωμα

 • Φλεγμονώδεις νόσοι (σαρκοείδωση, φυματίωση, σπερματικό κοκκίωμα)

Κακοήθεις

Όγκοι Γεννητικών κυττάρων (Germ cell tumors)

 • Σεμίνωμα

 • Σπερματοκυτταρικό σεμίνωμα

 • Εμβρυικό καρκίνωμα

 • Όγκος λεκιθικού ασκού

 • Τροφοβλαστικοί όγκοι (Χοριοκαρκίνωμα, άλλοι)

 • Τεράτωμα (Δερμοειδής κύστη)

 • Μικτοί

Όγκοι στρώματος φυλετικής χορδής και Γοναδικού στρώματος (sex cord /gonadal stromal tumors)

 • Όγκοι από κύτταρα Sertoli & Leydig

Διάφοροι:

 • Καρκινοειδές

 • Επιθηλιακοί όγκοι ωοθηκικού τύπου (ορώδες καρκίνωμα, βλεννώδες κυσταδένωμα ή κυσταδενοκαρκίνωμα)

 • Όγκος του Brunner

 • Νεφροβλάστωμα

 • Παραγαγγλίωμα

 • Όγκοι από το αιμοποιητικό σύστημα

 • Όγκοι συλλεκτικών σωληναρίων (αδένωμα, καρκίνωμα)

Επιδιδυμίδα

Καλοήθεις

 

 • Σπερματοκήλη

 • Κύστη

 • Επιδερμοειδές

 • Αδενοματώδης όγκος

 • Θηλώδες κυσταδένωμα

 • Μελανωτικός νευροεξωδερμικός όγκος

 • Λειομύωμα

 • Λειομυοβλάστωμα

 • Αιμαγγγείωμα

 • Λεμφαγγείωμα

 • Σκληρυντικό λιποκοκκίωμα (όζοι του Tancho, παραφίνωμα)

Κακοήθεις

 • Λειομυοσάρκωμα

 • Ινοσάρκωμα

 • Αδενοκαρκίνωμα

 • Μεταστάσεις (νεφροί, στομάχι, παχύ έντερο, ειλεός, πάγκρεας, μελάνωμα)

Σπερματικός τόνος

Καλοήθεις

 • Λίπωμα

 • Σβάννωμα

 • Σπερματικό κοκκίωμα

Κακοήθεις

 • Λιποσάρκωμα

 • Κακοήθες Σβάννωμα

Όσχεο

(χιτώνες)

Καλοήθεις

 • Καλόηθες μεσοθηλίωμα (ελυτροειδή χιτώνα)

 • Κυστικό μεσοθηλίωμα

 • Οζώδης μεσοθηλιακή υπερπλασία

 • Λίπωμα

 • Λεμφαγγείωμα

 • Λεμφαγγείωμα

 • Αιμαγγείωμα

 • Νευρίνωμα

 • Σβάννωμα

 • Κοκκιοκυτταρικός όγκος

 • Αγγειομυοϊνοβλάστωμα-like

 • Ινώδης ψευδοόγκος

Κακοήθεις

 • Κακόηθες μεσοθηλίωμα

 • Κακόηθες ινώδες ιστιοκύττωμα