Ανατομία Οσχέου

/album/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%bf%cf%85/inguinal-canal-2-jpg/
/album/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%bf%cf%85/inguinalcanallayers-jpg/
/album/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%bf%cf%85/scrot-male-genitalia-jpg/
/album/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%bf%cf%85/kirsokili-e1359373286337-jpg/
/album/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%bf%cf%85/a21-gif/
/album/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%bf%cf%85/ch2-02-jpg/
/album/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%bf%cf%85/epididimitida1-jpg/

Ανατομία Οσχέου

 

Βουβωνικός πόρος

 • Είναι πέρασμα από το πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα, όπου στους άντρες περιλαμβάνει το σπερματικό τόνο και στις γυναίκες το στρογγύλο σύνδεσμο.

 • Έχει πορεία λοξή - πρόσθια κάτω έσω και μήκος περίπου 4 εκατοστά (στους άντρες είναι μεγαλύτερος)

 • Στόμια:

  • Έσω βουβωνικό στόμιο: βρίσκεται πάνω από το έσω μισό του βουβωνικού συνδέσμου

  • Έξω βουβωνικό στόμιο: σχηματίζεται ανάμεσα σε ίνες της απονεύρωση του έξω λοξού μυός άνω από την ηβική σύμφυση.

 • Τοιχώματα:

  • Άνω: έσω λοξό και εγκάρσιο κοιλιακό μυ

  • Πρόσθιο: απονεύρωση του έξω λοξού μυός, απονεύρωση του έσω λοξού μυός (έξω 1/3 του πόρου), επιπολής βουβωνικός δακτύλιος (έσω 1/3 του πόρου)

  • Κάτω: βουβωνικός σύνδεσμος, βοθριαίος σύνδεσμος (έσω τρίτο του πόρου)

  • Οπίσθιο: εγκάρσια περιτονία, εν τω βάθη βουβωνικός δακτύλιος (έξω τρίτο του πόρου), (κοινή σύμφυση των τενόντων του έσω λοξού και εγκάρσιου έξω 1/3 του πόρου)

Όσχεο

Προέρχεται από το κοιλιακό τοίχωμα και οι χιτώνες τους ταυτίζονται (έξω προς τα μέσα):

Χιτώνες

Προέλευση

Δέρμα οσχέου

Δέρμα κοιλίας

Δαρτός

Επιπολής περιτονία

Έξω σπερματική περιτονία

Έξω λοξός μυς (απονεύρωση)

Κρεμαστήρας μυς & περιτονία

Έσω λοξός μυς

Έσω σπερματική περιτονία

Εγκάρσια περιτονία

Ίδιος ελυτροειδής:

 • περίτονο πέταλο/επιόρχιο

 • σπλαχνικό πέταλο/επιόρχιο

Περιτόναϊο

Άλλα Χαρακτηριστικά:

 • Ραφή οσχέου

 • Διάφραγμα οσχέου / μεσόρχιο
  (διαιρεί το όσχεο σε δυο ημιόσχεα - διθάλαμος θύλακος)

 Όρχις

Ινώδης χιτώνας

Περιβάλλει τον όρχι

Διαφραγμάτια

Χωρίζουν τον όρχι σε 200-300 λόβια

Λόβια

Σωληνάρια:

 • Εξωκρινής μοίρα:

  • 1-4 εσπειραμένα σπερματικά σωληνάρια

  • το επιθήλιο αποτελείται από κύτταρα:

   • σπερματογόνια ή σπερμιογόνα κύτταρα που παράγουν τα σπερματοζωάρια

   • στηρικτικά ή βασικά κύτταρα του Sertoli

 • Εκφορητική μοίρα:

  • Ευθέα σωληνάρια

Διάμεσος χώρος:

 • Κύτταρα του Leydig (παραγωγή ανδρογόνων)

 • Μυοειδή κύτταρα (σύσπαση σωληναρίων)

 • Μακροφάγα, μαστοκύτταρα

Μεσαύλιο

(σώμα του Highmore)

 

 • Ακάλυπτη περιοχή (bare area)

 • Ορχικό δίκτυο (rete testis η δίκτυο του Haller) από τα ευθέα σωληνάρια

 • 8-12 απαγωγά σωληνάρια

 • Ορχική αρτηρία

 • Ορχικό φλεβικό πλέγμα

 • Προσφύεται η επιδιδυμίδα

Επιδυδιμίδα

Κεφαλή

Καταλήγουν τα απαγωγά σωληνάρια από το μεσαύλιο

Σώμα

Επιδιδυμικά σωληνάρια

Ουρά

Μετάπτωση των επιδιδυμικών σωληναρίων στο σπερματικό πόρο

Σπερματικός Τόνος

Περιέχει

Σπερματικό πόρο

Αρτηρίες:

Κρεμαστήρια αρτηρία

Ορχική αρτηρία

Σπερματικού πόρου

Ορχικό φλεβικό πλέγμα

Λεμφαγγεία (προς άνω βουβωνικούς λεμφαδένες)

Νεύρα:

Γεννητικός κλ. Γεννητομηριαίου ν.

Ίνες αυτόνομου νευρικού συστήματος

Λαγονοβουβωνικό νεύρο

Σωληνάρια

Εσπειραμένα →Ευθέα →Ορχικό δίκτυο →Απαγωγά →Επιδιδυμικά →Σπερματικός  
                                                                                               πόρος

Αγγείωση Όρχεων

Ορχική αρτηρία

 • Αορτή (κάτω από τους νεφρικές) →Ορχικές→επιφανειακές→ κεντρομόλες(πύλη) →διάμεσες→καψικές

Εκκριτικές + Κρεμαστήριες αρτηρίες

 • Έσω λαγόνια→κυστεοεκκριτικός κλ. →εκκριτικές

 • Έξω λαγόνια→κάτω επιγάστρια→κρεμαστήρια

(ενώνονται στο βουβονικό πόρο)

Φλεβικό ορχικό δίκτυο

 • Όρχεις + κεφαλή επιδυδιμίδας:

  • ΑΡ: Πρόσθιο πλέγμα →σπερματική φλ. →αριστερή νεφρική φλ., 

  • ΔΕ: Πρόσθιο πλέγμα →σπερματική φλ. κάτω κοίλη φλ.

 • Σώμα+Ουρά επιδυδιμίδας:

  • Οπίσθιο πλέγμα (κρεμαστήριο ή αποχετευτικό)→έξω λαγόνιο

Το σύνολο των αρτηριών αναστομώνονται μεταξύ τους