Πρότυπα σε HRCT

 

 Τυχαίο Πρότυπο (Random Pattern)

 • Nodules dispersed diffusely throughout the lungs in random fashion; no consistent relationship to SPL

  • Typically more numerous in lung periphery and lung bases (manifestation of greater blood supply)

  • May be more apparent on maximum intensity projection (MIP) reconstructions

  • May see associated feeding vessel

 • Common etiologies

  • Hematogenous metastases

   • Variable shape (round or irregular, sharply defined or ill-defined)

   • Variable size; basilar and peripheral predominance; typically solid; may be cavitary/calcified

 • Miliary metastases

  • Nodules similar in size, too numerous to count

  • Medullary thyroid carcinoma, renal cell carcinoma, head and neck tumors, ovarian or testicular tumors, melanoma

 • Miliary infection (mycobacterial, fungal, viral)

  • Immunosuppressed patients most susceptible

 • Septic emboli

  • Usually fewer nodules, easy to count

  • Rapidly cavitate, usually within 24 hours

 • Intravenous talcosis

  • Affects intravenous drug abusers

  • Nodules often pinpoint in size; may be of higher density

 • Οζίδια 1-5 χιλ (μαύρο βέλος)

 • Κεχροειδή οζίδια (μαύρο κυρτό βέλος)

 • Κοιλοτικά οζίδια (μαύρο ανοιχτό βέλος), 1 με υδραερικό επίπεδο

 • Τροφοφόρο αγγείο (άσπρο κυρτό βέλος), αιματογενή διασπορά;

 A) Αιματογενείς μεταστάσεις (άσπρο βέλος)

 B) Σηπτικά έμβολα (άσπρο ανοιχτό βέλος), 1 με
      υδραερικό επίπεδο

 C) Κεχροειδή φυματίωση (μαύρο ανοιχτό βέλος)

 Κεντρολοβιακό Πρότυπο (Centrilobular Pattern)

 • Term centrilobular refers to bronchovascular core of secondary pulmonary lobule

 • Centrilobular nodules or opacities have following characteristics

  • 5-10 mm from pleural surface, interlobar fissures, and interlobular septa (ILS)

 • Typically manifestation of bronchiolocentric interstitial lung disease or bronchiolitis

 • Common etiologies include

  • Bronchiolitis (respiratory, infectious, follicular)

  • Hypersensitivity pneumonitis (subacute)

  • Langerhans cell histiocytosis

  • Aspiration

  • Bronchioloalveolar carcinoma

 • Tree-in-bud opacities comprised of centrilobular nodules and branching opacities; resemble botanical appearance of tree budding in springtime

  • Manifestation of dilated centrilobular bronchioles with luminal impaction (mucus, fluid, pus) and associated peribronchiolar inflammation

  • Suggestive of small airway infection

   • Also seen distal to bronchiectasis of any cause

 • Common etiologies

  • Infectious bronchiolitis (bacterial, mycobacterial, viral, fungal)

  • Diffuse panbronchiolitis

  • Bronchiectasis (cystic fibrosis, allergic bronchopulmonary aspergillosis, immotile cilia syndrome)

  • Aspiration

 • Intravascular metastases (tumor emboli) may manifest with centrilobular nodules and beaded tubular opacities; may simulate tree-in-bud opacities

 • Οζίδια με σαφή και ασαφή παρυφή
  (μαύρο ανοιχτό βέλος)

 • Οζίδια θολής υάλου (μαύρο κυρτό βέλος)

 • Tree in bud σκιάσεις (μαύρο βέλος)

 A) Φυματίωση (μαύρο ανοιχτό βέλος)

 B) Οζίδια με ασαφή παρυφή σε Ιστιοκυττάρωση
      Langerhans (άσπρο βέλος)

 C) Tree in bud σκιάσεις σε φυματίωση
      (μαύρο βέλος)

 D) Οζίδια θολής υάλου σε Υποξεία πνευμονίτιδα
      υπερευαισθησίας (άσπρο ανοιχτό βέλος)

 Περιλεμφικό Πρότυπο (Perilymphatic Pattern)

 • Characterized by distribution along or adjacent to lymphatic vessels in lung

  • Peribronchovascular (axial) interstitium is connective tissue-sheath-enclosing bronchi, pulmonary arteries, and lymphatic vessels; extends from hila to lung periphery

  • Subpleural (peripheral) interstitium is connective tissue that extends along interlobar fissures and is contiguous with ILS and pulmonary veins

  • Alveoli have no lymphatics and do not contribute to perilymphatic pattern

 • Perilymphatic nodules tend to be well defined (2-5 mm); clustered along bronchovascular bundles and pleura

 • Differential diagnosis based on patterns of involvement and associated findings

 • Common etiologies

  • Sarcoidosis

  • Lymphangitic carcinomatosis

  • Silicosis and coal worker's pneumoconiosis

 • Πάχυνση του περιβρογχικού διάμεσου ιστού (μαύρο κυρτό βέλος)

 • Πάχυνση του περιφερικού διάμεσου ιστού με περιλεμφικές οζώδεις σκιάσεις (μαύρο βέλος)  

 A) Σαρκοείδωση (άσπρο βέλος)

 B) Λεμφαγγειακή καρκινομάτωση
      (άσπρο ανοιχτό βέλος)

 C) Σιλίκωση (μάυρο ανοιχτό βέλος)

 Γραμμοειδές Πρότυπο (Septal Pattern)

 • Thickening of interlobular septa of SPL

  • Short lines that extend to pleura in peripheral lung

  • Variable morphology (smooth, nodular, irregular)

  • Common etiologies

   • Pulmonary edema (smooth thickening of ILS)

   • Pulmonary fibrosis (irregular thickening of ILS)

   • Lymphangitic carcinomatosis (smooth &/or nodular thickening of ILS)

 • Πλακόστρωτο - "Crazy paving" pattern = mixture of patchy or diffuse ground-glass opacity with superimposed thickening of ILS and intralobular lines

  • 1st described in pulmonary alveolar proteinosis

  • Other etiologies: Pulmonary edema, ARDS, pulmonary hemorrhage, bacterial pneumonia, PCP, lipoid pneumonia, bronchioloalveolar carcinoma, Churg-Strauss syndrome

 Κυστικό Πρότυπο (Cystic Pattern)

 • Round, air-containing parenchymal spaces with well-defined walls

 • Common etiologies

  • Lymphangioleiomyomatosis (LAM)

  • Pulmonary Langerhans cell histiocytosis (PLCH)

  • Pneumocystis jiroveci pneumonia

  • End-stage fibrosis (honeycombing)

  • Lymphocytic interstitial pneumonia (LIP)

 • Honeycombing manifests as cystic spaces (0.3-1 cm) clustered along subpleural region; typically form several tiers

 • Emphysematous spaces have no discernible wall (like "punched out" holes created by paper punch)

 • Λεπτοτοιχωματικές κύστεις ≤ 1εκ σε υπουπεζωκοτικό εμφύσημα
  (μαύρο κυρτό βέλος)

 • Bullae (μαύρο ανοιχτό)

 • Μελικυρήθρα > 1εκ (μαύρο βέλος)

 • Δικτυωτή εξαλλαγή (άσπρο κυρτό βέλος)

 • Βρογχεκτασία εξ’έλξεως (άσπρο βέλος)

 • Εμφύσημα με ασαφή τοίχωμα
  (άσπρο ανοιχτό βέλος)

 A) Λεπτοτοιχωματικές κύστεις σε
      λεμφαγγειομυομάτωση (άσπρο ανοιχτό βέλος)

 B) Εμφυσηματικές κύστεις (άσπρο βέλος)

 C) Μελικυρήθρα με βρογχεκτασία εξ’έλξεως 

     (μαύρο ανοιχτό βέλος) σε ιδιοπαθή ίνωση

 Μωσαϊκό Πρότυπο (Mosaic Pattern)

 • Patchwork of regions of differing attenuation; geographic areas with boundaries that conform to boundaries of SPLs

 • Common etiologies

  • Obliterative small airway disease

  • Occlusive vascular disease

  • Patchy interstitial disease

 • Αφορά γεωγραφική κατανομή με περιοχές υψηλής διαυγαστικότητας

 • Μπορεί να αφορά:
  - ένα λόβιο (μαύρο κυρτό βέλος), 
  - υποτμηματική συμμετοχή (μάυρο βέλος),
  - τμηματική συμμετοχή (μαύρο ανοιχτό βέλος)

 A) Μωσαϊκό πρότυπο σε βροχιολίτιδα
      (μαύρο ανοιχτό βέλος)

 B) Μεμονωμένη παγίδευση αέρα σε δευτερογενές
      λόβιο (μαύρο βέλος βέλος)

 C) Τμηματική παγίδευση αέρα σε βρογχιολίτιδα
      (άσπρο ανοιχτό βέλος)

 Πρότυπο Θολής Υάλου & Πύκνωσης (Ground Glass Pattern & Consolidation)

 • Ground-glass: Hazy increase in opacity without obscuration of underlying vascular structures

 • Consolidation: Denser opacity that obscures underlying structures

 Δικτυωτό Πρότυπο (Reticular Pattern)

 • Produced by innumerable interlacing small linear opacities (resembles fishnet)

 • Intralobular linear opacities, irregular septal thickening

 • Common etiologies:

  • Idiopathic and nonspecific interstitial pneumonia

  • Pulmonary edema

 • Ομαλή πάχυνση (μαύρο βέλος)

 • Ομαλή και οζώδης πάχυνση
  (άσπρο κυρτό βέλος)

 • Ομαλή πάχυνση με θολή ύαλο «Πλακόστρωτο»(μαύρο κυρτό βέλος)

 A) Ομαλή πάχυνση σε πνευμονικό οίδημα
      (άσπρο ανοιχτό βέλος)

 B) Πλακόστρωτο σε κυψελιδική πρωτείνωση
      (άσπρο βέλος)

 C) Ομαλή και οζώδης πάχυνση σε λεμφαγγειακή
      καρκινομάτωση (άσπρο κυρτό βέλος)

 Γεωγραφική Κατανομή (Geographic Distribution)

 • Due to distribution of disease; limited to secondary pulmonary lobules

 • Single or adjacent groups of abnormal secondary pulmonary lobules

 • Results in jigsaw pattern