Πρότυπα Διάχυτων Παθήσεων

 
 Γαλακτόχροη    
 απεικόνιση
 •  “Θολή ύαλος’’ - Ground glass opacities

 • Αφορά

  • πάχυνση κυψελιδικού τοιχώματος

  • μερική κυψελιδική πλήρωση

  • διήθηση διάμεσου ιστού, συνδυασμός

  • δεν ασαφοποιεί τα αγγεία

 • Χαρακτηριστικά με βάση τη παθολογία:

  • Διάχυτη

  • Με βάση το χρόνο εξέλιξης

  • Με περιοχική παγίδευση αέρος

  • Γεωγραφικό πρότυπο

  • Συνύπαρξη με βραγχιεκτασίες εξ έλξεως

  • Συνύπαρξη με λεπτή δικτυωτή εικόνα

  • Με υπουπεζωκοτική κατανομή

 Διάχυτες
 Πυκνωτικού
 τύπου
 αλλοιώσεις
 • Κυψελιδική εικόνα

 • Αφορά: κυψελιδική πλήρωση

  • Εξίδρωμα – πύον (φλεγμονή)

  • Διύδρωμα (οίδημα)

  • Αιμορραγικό υγρό – αίμα (αιμορραγία, εμβολή, τραύμα)

  • Πρωτεΐνες – εκκρίσεις (κυψελιδική πρωτεΐνωση)

  • Κύτταρα (DIP, βρογχοκυψελιδικό καρκίνωμα, λέμφωμα)

 • Μορφολογία:

  • Νεφελοειδής

  • Βαμβακοειδής

  • Ασαφή όρια

  • Τάση προς συρροή

  • Περιπυλαία “φτερών πεταλούδας ή νυχτερίδας”

  • Αεροβρογχόγραμμα

  • Ταχύς χρόνος εξέλιξης

 Διάχυτο  
 Οζιδιακό
 πρότυπο
 • Nodular pattern

 • Οζίδια 2-5 χιλ και σαφώς αφοριζόμενων

 • Κατανομή:

  • Κεντρολοβιδιακή:

   • Εντοπίζονται στο κέντρο του δευτερογενούς λόβιου

   • Ειδική μορφή «μπουμπουκιασμένου δένδρου – tree-in-bud»: κεντρολοβιδιακά βρογχιόλια γεμάτα και διατεταμένα με υγρό, βλέννη, πύον

   • Απέχουν από το σπλαχνικό υπεζωκότα 5-10 χιλ

  • Περιλεμφική:

   • Εντοπίζονται στο κατα μήκος των βρογχοαγγειακών ελύτρων και μεσολοβίδιων διαφραγμάτων

   • Κομβολογιοειδής απεικόνιση

   • Επεκτείνονται μέχρι τον σπλαχνικό υπεζωκότα

  • Τυχαία:

   • Εντοπίζονται στο κέντρο και την περιφέρεια του δευτερογενούς λόβιου

   • Σε αιματογενή διασπορα (πχ κεχροειδής φυματίωση, μεταστάσεις)

 Δικτυωτό
 πρότυπο
 • Reticular pattern

 • Δίκτυο από πολυγωνικού σχηματισμούς

 • Λεπτό πρότυπο - Μικροκυστικό:

  • Πολυγωνικοί σχηματισμοί < 10 χιλ

  • Αντιπροσωπεύει ενδολοβιδιακή ίνωση

  • Στα αρχικά στάδια των νοσημάτων

 • Ενδιάμεσο πρότυπο:

  • Στα αρχικά στάδια των νοσημάτων

 • Αδρό πρότυπο – Μακροκυστικό – «τύπου Μελικυρήθρας - Honeycomb»:

  • Πολυγωνικού σχήματος κυστικές βλάβες ≥10 χιλ με παχειά τοιχώματα

  • Παθολογία τελικού σταδίου με καταστροφή της αρχιτεκτονικής του παρεγχύματος

 Γραμμοειδές
 πρότυπο
 •  Linear pattern – Septal lines

 • Αφορά: πεπαχυσμένα μεσολόβια διαφραγμάτια από διεύρυνση των αγγειακών δομών ή πάχυνσης του διάμεσου ιστού

 • Αίτιο

  • πνευμονικό οίδημα

  • διήθηση διάμεσου ιστού από φλεγμονώδες υγρό ή κύτταρα

  • ίνωση διάμεσου ιστού

 • Σε α/α θώρακος

  • γραμμές Kerley A, B, C (10 χιλ μήκος και <1 χιλ πάχος)

 • Σε HRCT

  • πεπαχυσμένα διαφράγματα μήκους 1-2 εκ κάθετα στο σπλαχνικό υπεζωκότα

 Διάχυτο
 Κυστικό
 πρότυπο
 • Cystic pattern

 • Κυστικοί αερόχωροι διαμέτρου 5-15 χιλ και πάχους τοιχώματος 1-2 χιλ

 Εικόνα
 Πλακόστρωτου
 • Crazy paving pattern

 • Αφορά παχυσμένα μεσολοβίδια διαφραγμάτια με περιοχές θολής υάλου

 • Αφορίζονται σαφώς από υγειές παρέγχυμα και συνήθως απέχουν από το σπλαχνικό υπεζωκότα 5-10 χιλ

 Μωσαϊκό 

 πρότυπο

 • Mosaic pattern

 • Συνδυασμός σαφώς αφοριζόμενων περιοχών υψηλής και χαμηλής πυκνότητας

 • Φυσιολογικές οι υψηλής πυκνότητας περιοχές σε

  • περιοχική παγίδευση αέρα όπου στις  χαμηλής πυκνότητας περιοχές τα αγγεία έχουν μικρότερη διάμετρο

  • αγγειακής αρχής αίτιο (εμβολή) όπου στις  υψηλής πυκνότητας περιοχές τα αγγεία έχουν μεγαλύτερη διάμετρο

 • Παθολογικές οι υψηλής πυκνότητας περιοχές σε

  • Θολή ύαλο στην αρχική φάση διάχυτων νοσημάτων