Νεοπλασίες Πνεύμονα

 
  Τύποι
 • Μικροκυτταρικό Ca:

  • λεμφαδενική διόγκωση

  • περιπυλαία εντόπιση

 • Πλακώδες Ca:

  • προέρχεται από το επιθήλιο των βρόγχων

  • Μορφές:

   • μικρός ενδοβρογχικός όγκος που προκαλεί απόφραξη

   • μεγάλη κοιλωτική μάζα

 • Αδενοκαρκίνωμα:

  • Μορφές:

   • περιφερικός όζος ή μάζα

   • πολυεστιακός σαν κατά τόπους πυκνώσεις

   • περιβρογχικά οζίδια κυψελιδικής πυκνώτητας ~5-10 χιλ (ροζέτα)

   • Βρογχοκυψελιδικό: εστιακή πύκνωση ή περιοχή θολής υάλου ±αεροβρογχόγραμμα

 • Μεσεγχυματικά Ca (σπάνια):

  • Σάρκωμα: μεγάλη μάζα με εκτεταμένη λεμφαδενική διόγκωση

  Μορφές
 • Σκίαση κορυφής «Apical cap»«Pancoast»:

  • Διήθηση μαλακών μορίων

  • Διήθηση 8ης αυχενικής και 1ης-2ης θωρακικής ρίζας (άλγος, αδυναμία άκρου)

  • σύνδρομο Horner σε διήθηση του αστεροειδές γαγγλίου (πτώση βλεφάρου, μύση, ενόφθαλμος)

 • Κεντρική μάζα:

  • ± στένωση ή απόφραξη βρόγχου:

   • ατελεκτασία

   • βλεννοκήλη

   • βαλβιδική περιφερική κατακράτηση αέρα

  • ± διήθηση δομών της πύλης ή του μεσοθωρακίου

 • Πνευμονικός όζος (<3 εκ) ή μάζα (>3 εκ):

  • περιφερική νομισματοειδής σκίαση

 • Εστιακή πύκνωση

 • Σκίαση θολής υάλου

 • Λεμφαγγειακή καρκινωμάτωση

  Μεταστάσεις

 • Εντόπιση:

  • Οστική:

   • οστεοβλαστικές: Ca μαστού, προστάτου

   • οστεολυτικές: Ca νεφρού, θυρεοειδούς

  • Λεμφαδενική:

   • συνοδεύουν παρεγυματικές: Ca κεφαλής, τραχήλου, μαστού, νεφρών, όρχεων, μελάνωμα

   • ± παρεγχυματική: σε σεμίνωμα

  • Υπεζωκοτική:

   • αδενοκαρκινώματα

   • ευρήματα:

    • συλλογή (πλευριτική, περικαρδιακή)

    • μάζα

    • εμφυτεύσεις:

     • μικροοζώδης 

     • πάχυνση >1 χιλ

     • επέκταση στις μεσολόβιες

     • σκιαγραφική ενίσχυση

     • συλλογή

    • πνευμοθώρακας

  • Ενδοβρογχική:

   • Ca μαστού, παγκρέατος, παχέως εντέρου, νεφρού

   • ευρήματα:

    • στένωση ή απόφραξη: ατελεκτασία ή κατακράτηση αέρα

 • Ευρήματα:

  • Οζώδεις:

   • πολλαπλές

   • μονήρης:

    • διαφορική διάγνωση από πρωτοπαθή Ca πνεύμονα

    • μελάνωμα, σάρκωμα, Ca νεφρού, Ca ουροδόχου κύστεως, Ca παχέως εντέρου, Ca όρχεων

  • Κοιλωτικές:

   • αδενοκαρκινώματα, επιθηλιακά Ca, σαρκώματα

   • χημειοθεραπεία

  • Αποτιτανωμένες:

   • χημειοθεραπεία

   • οστεοσάρκωμα, χονδροσάρκωμα, γιγαντοκυτταρικό όγκο

   • Ca ορθού, Ca ωοθήκης, Ca μαστού, Ca θυρεοειδούς

  • Σημείο της άλω:

   • θολή ύαλος πέριξ της μετάστασης, λόγω περιεστιακής αιμορραγίας

  • Αεροβρογχόγραμμα:

   • σε σκίαση θολής υάλου

  • Πνευμονική εμβολή:

   • προσβολή βρογχιολίων τύπου "μπουμπουκιασμένου δένδρου"

  • Λεμφαγγγειακή διασπορά:

   • αδενοκαρκινώματα μαστού, στομάχου, παχέως εντέρου, προστάτου

   • ευρήματα:

    • πάχυνση μεσολοβίδιων διαφραγμάτων - γραμμές Kerley

    • περιλεμφικά οζίδια με πολυλοβωτή κομβολογιοειδή απεικόνιση

    • Ετερόπλευρη εντόπιση: Ca πνεύμονα

    • Αμφοτερόπλευρη εντόπιση: Ca μαστού, στομάχου, παγκρέατος, παχέως εντέρου, προστάτου