Διάμεσες πνευμονίες

 

Ιδιοπαθής

 • Usual IP –UIP

 • Ιδοπαθής με προσδόκιμο επιβίωσης 3-4 χρόνια

 • Νοσήματα τύπου UIP με καλύτερη πρόγνωση

 • Κατανομή: υποϋπεζωκοτική

 • Ευρήματα:

  • Αρχικά στάδια: θολή ύαλος και λεπτή δικτυωτή εικόνα στους κάτω λοβούς

  • Εξέλιξη: θολή ύαλος και λεπτή δικτυωτή εικόνα στους άνω λοβούς και εικόνα μελικυρήθρας με βρογχιεκτασίες εξ έλξεως στους κάτω λοβούς

 • Παρατηρείται σε: σαρκοείδωση, αμιάντωση, ρευματοειδή αρθρίτιδα, σκληρόδερμα, πολυμυοσίτιδα-δερματομυοσίτιδα, μεικτά κολλαγονικά νοσήματα

Μη ειδική

 • Non specific IP – NSIP

 • Μορφές:

  • Κυτταρική:

   • Αλλοιώσεις θολής υάλου

   • Μερική αναστροφή των βλαβών μετά από θεραπεία

   • Κατανομή: κατά τόπους, διάχυτη, υποϋπεζωκοτική

  • Ινωτική:

   • Αλλοιώσεις θολής υάλου με βρογχιεκτασίες

   • Σε προχωρημένα στάδια λεπτή δικτύωση, μικροκυστικό πρότυπο (όχι εικόνα μελικυρήθρας)

   • Μη αναστρέψιμες βλάβες

 • Συνυπάρχει σε COP

 • Παρατηρείται σε: συστηματικά νοσήματα, κολλαγονικά, φαρμακευτικές αντιδράσεις, σκληρόδερμα

Αποφολιδωτική

 • Desquamative IP – DIP

 • Παρατηρείται σε καπνιστές (μαζί με ιστιοκύττωση Langerhans, RB-ILD)

 • Αφορά διάχυτη διήθηση από κεχρωσμένα μακροφάγα και χρονίως μπορεί να μεταπέσει σε NSIP

 • Ευρήματα:

  • Εικόνα θολής υάλου ± βρογχιεκτασίες εξ έλξεως

  • Ίνωση με μικροκυστικό πρότυπο και λεπτή δικτυωτή εικόνα

  • Σπάνια κεντρολοβιδιακά οζίδια

Αναπνευστική βρογχιολίτιδα

 • Respiratory bronchiolitis interstidial lung disease (RB-ILD)

 • Παρατηρείται σε καπνιστές (μαζί με ιστιοκύττωση Langerhans, DIP), με καλή πρόγνωση μετά τη διακοπή του καπνίσματος

 • Αφορά διήθηση από κεχρωσμένα μακροφάγα γύρω από τους μικρούς αεραγωγούς

 • Ευρήματα:

  • Περιοχές θολής υάλου πέριξ των αεραγωγών με μικρή πάχυνση του τοιχώματος

  • Δεν παρουσιάζει εικόνα μελικυρήθρας

Κρυπτογενής οργανούμενη

 • Cryptogenic organizing P – COP

 • Ευρήματα:

  • Αρχικά στάδια:

   • Πλήρωση των κυψελίδων και πόρων γύρω από τους μικρούς αεραγωγούς

   • Περιοχές θολής υάλου

   • Περιοχές πυκνωσης ±μεταναστευτικές

   • Περιβρογχαγγειακές πυκνώσεις

   • ± αεροβρογχόγραμμα

  • Εξέλιξη:

   • Κυτταροβριθή ίνωση με κατά τόπους κατανομή

   • Βρογχεκτασίες εξ έλξεως

   • Ασυνήθης μορφή: ανάστροφή άλως (πρώιμη μορφή), με οζίδιο ή οζίδια, ταινίες ίνωσης

   • Εξέλιξη σε NSIP

 • Παρατηρείται σε: λοίμωξη, νεόπλασμα, φαρμακευτική αντίδραση, κολλαγονικό νόσημα

Οξεία

 • Acute IP – AIP (Ίνωση Hamman Rich)

 • Διάχυτες πυκνώσεις με ταχεία μεταβολή λόγω διάχυτης κυψελιδικής βλάβης

Λεμφοκυτταρική

 • Lymhogenic IP – LIP

 • Πολυκλωνική λεμφοκυτταρική διήθηση του παρεγχύματος και διήθηση από πλασματοκύτταρα

 • Ευρήματα:

  • Εικόνα θολής υάλου με κεντρολοβιδιακά οζίδια

  • Πάχυνση τοιχώματος των βρόγχων με πολυλοβωτή παρυφή και μικρές βρογχιεκτασίες

  • Γραμμοοζώδεις σκιάσεις

  • Σπάνια: ολιγάριθμες λεπτοτοιχωματικές κύστεις

 • Παρατηρείται σε: σύνδρομο Sjögren, κολλαγονώσεις, ανοσολογικά νοσήματα, AIDS