Αεραγωγοί

 
 Μεγάλοι
 αεραγωγοί
 • Διεύρυνση:

  • διαταραχές χόνδρινου ή συνδετικού τοιχώματος

  • εξ έλξεως από παρακείμενη ίνωση

  • σύνδρομο Mounier Kuhn: τραχεία ±αποφρακτικά φαινόμενα

  • σύνδρομο Williams Cambel: μεσαίοι βρόγχοι ±βρογχιεκτασίες

  • κακώσεις ιατρογενής, ισχαιμικά αίτια

 • Στένωση:

  • από καλοήθη ή κακοήθη αίτια

  • μικρού ή μεγάλου μήκους

  • Χονδρομαλακία: μορφολογία saber sheath ενδοθωρακικής τραχείας

 • Βρογχιεκτασίες:

  • Κατά Reid: κυλινδρικές, κιρσοειδείς, κυστικές / σακκοειδείς

  • πάχυνση βρογχικού τοιχώματος

  • διεύρυνση του βρογχικού αυλού

  • υγρό περιεχόμενο: εικόνα "μπουμπουκιασμένου δένδρου"

 • Σύνδρομα δυσκινησία των κροσσών:

  • κατακράτηση εκκρίσεων

  • υποτροπιάζοντες φλεγμονές

  • σύνδρομο Kartagener: ±αναστροφή σπλάχνων

 • Βρογχολιθίαση:

  • όταν αποτιτανωμένοι λεμφαδένες διαβρώνουν το τοίχωμα του βρόγχου και προκαλούν ενδοαυλική στένωση ή απόφραξη

 Μικροί 

 αεραγωγοί

 • Βρογχιολίτιδα:

  • Μορφές:
   • Αποφρακτική: 
    • υπερδιαυγαστικό παρέγχυμα λόγω ολιγαιμίας – δεν απεικονίζονται οι αλλοιώσεις των βρογχιολίων

   • Υπερπλαστική: 
    • φαίνονται οι αλλοιώσεις στο παρέγχυμα και στα βρογχιόλια

  • Παραδείγματα:

   • Αποφρακτική βρογχιολίτιδα:

    • στένωση μικρών αεραγωγών

    • πάχυνση τοιχώματος μικρών

    • ± βρογχιεκτασίες

    • ολιγαιμία

    • αύξηση του πνευμονικού όγκου

    • μωσαϊκή απεικόνιση

    • εστιακή, διάχυτη

    • αίτια: μεταλοιμώδης, αντίδραση σε φάρμακα, τοξικά αέρια, κολλαγονικά νοσήματα, μεταμόσχευση οργάνων

   • Λεμφοκυτταρική βρογχιολίτιδα:

    • λεμφοκυτταρική διήθηση

    • πάχυνση τοιχώματος των βρόγχων

    • κεντρολοβιδιακά οζίδια

    • οζίδια τύπου "μπουμπουκιασμένου δένδρου"

   • Πανβρογχιολίτιδα:

    •  διάχυτη φλεγμονή

    • κεντρολοβιδιακά οζίδια

    • οζίδια τύπου "μπουμπουκιασμένου δένδρου"

   • Σύνδρομο Swyer James (McLeod’s):

    • υποπλασία πνεύμονα ή λοβού εξαιτίας βρογχιολίτιδας κατά την παιδική ηλικία

    • μικρός αριθμός και μέγεθος αγγείων

    • τοπική παγίδευση αέρα

    • Μικρός όγκος πνεύμονα ή λοβού

 • Αποφρακτική πνευμονοπάθεια:

  • Άσθμα:

   • βρογχόσπασμος με αποφρακτικά φαινόμενα

  • Χρόνια βρογχίτιδα:

   • πάχυνση του τοιχώματος των βρόγχων

  • Εμφύσημα:

   • Κεντρολοβιδιακό: 

    • διαύγαση δευτερογενούς λόβιου με παρουσία κεντρικού αγγείου

    • κυρίως στους άνω λοβούς

   • Παραδιαφραγματικό:

    • υποϋπεζωκοτικό (σπλαχνικό υπεζωκότα, μεσολόβιες σχισμές)

   • Πανλοβιακό:

    • πιο εκτεταμένη καταστροφή

    • κυρίως στους κάτω λοβούς

   • Παραουλώδες:

    • σε ινωτικές περιοχές

   • Δημιουργία ψευδοκύστεων