Διαφορική Διάγνωση Μεσοθωρακικής Παθολογίας

 

Μη χωροκατακτητικές Βλάβες

 • Φλεγμονώδης μεσοθωρακίτιδα

  • ασαφοποίηση λίπους

  • ± συλλογές υγρού

  • ± φυσαλίδες

 • Σκληρυντική μεσοθωρακίτιδα

  • ιστός μαλακών μορίων

  • αποτιτανώσεις

 • Τραύμα (κάκωση οργάνων, αιμοθωράκιο, πνευμοθωράκιο)

  Χωροκατακτητικές Εξεργασίες

Πρόσθιο μεσοθωράκιο:

 • Μάζες θύμου (θυμώματα)

 • Λεμφαδενικές μάζες

 • Συγγενείς κυστικές βλάβες (λεμφαγγείωμα, περικαριδιακή-μεσοθηλιακή κύστη)

 • Κατιούσα βρογχοκήλη και όγκοι Θυρεοειδούς αδένα

 • Εμβρυϊκής προελεύσεως όγκοι (σεμινωματώδεις, μη σεμινωματώδεις, τερατοδερμοειδείς όγκοι)

 • Κηλη Morgani

 • Αγγειακή παθολογία (ανεύρυσμα αορτής ή κόλπων  Valsalva)

 • Περικαρδιακό λίπος

 • Λιπομάτωση μεσοθωρακίου

Μέσο μεσοθωράκιο:

 • Λεμφαδένες

 • Ανευρύσματα

 • Κύστεις αναδιπλασιασμού

 • Όγκοι τραχείας

 • Όγκοι οισοφάγου

 • Αχαλασία οισοφάγου

 • εκκολπώματα οισοφάγου

 • Κήλη οισοφαγικού τρήματος

 • Βρογχογενείς κύστεις

Οπίσθιο μεσοθωράκιο:

 • Νευρογενείς όγκοι: νευρικού ελύτρου (σβανώματα, νευρινώματα), γαγγλιονικών κυττάρων (γαγγλιονευρινώματα, παραγαγγλιώματα)

 • Μεταστάσεις

 • Φλεγμονώδεις μάζες (απόστημα)

 • Παρασπονδυλικό αιμάτωμα

 • Ψευδομηνιγγοκήλες

 • Εγκυστωμένη παραμεσαυλική υπεζωκοτική συλλογή

 • Κήλη Bochdalek

 • Πλάγιες μηνιγγοκήλες

 • Νευροεντερικές κύστεις

 • Εξωμυελική αιμοποίηση

 • Παγκρεατική ψευδοκύστη

 • Μεσεγχυματικοί όγκοι