Διάμεσος Ιστός

 

Περιβρογχικός

  • Περιβάλει τις αρτηρίες και του βρόγχους μέχρι και τον κεντρολοβιδιακό διάμεσο ιστό

 Υποϋπεζωκοτικός
  • Συνέχεια των μεσολοβίδιων διαφραγμάτων προς το σπλαχνικό υπεζωκότα (περιέχει φλεβίδια και λεμφαγγεία)

 Ενδολοβιδιακός 
  • Σχηματίζει το τοίχωμα των κυψελίδων (μεταξύ κεντρολοβιδιακού και μεσολοβίδιων διαφραγμάτων)