Όγκοι Κροταφικού Οστού

 

 Χολοστεάτωμα

 

 • Πρωτοπαθές ή Συγγενές 2%

  • Ιστολογικά:

   • Σάκος που καλύπτεται από επιθήλιο και μπορεί να προκαλέσει οστική καταστροφή λόγω πίεσης

   • Περιέχει συγκρίματα κερατίνης και ένζυμα που μπορεί να προκαλέσουν οστική διάβρωση

   • Παρουσία χοληστερινικών κρυστάλλων

  • Εντόπιση:

   • Πρόσθιο και πρόσθιο-άνω: 4 ετών

   • Οπίσθιο-άνω και μεσοτυμπάνιο: 12 ετών

   • Αττικός χώρος και μαστοειδές άντρο: 20 ετών

  • Εικόνα:

   • Σαφώς περιγεγραμμένες αλλοιώσεις

   • Τα μεγάλα προκαλούν οστική διάβρωση

   • Συχνότερα προσβάλλονται η μακρά απόφυση του άκμονα και ο αναβολέας

   • Συνυπάρχουν εκκρίσεις στις μαστοειδείς κυψέλες

   • Άθικτη τυμπανική μεμβράνη

   • Χωρίς σκιαγραφική ενίσχυση ή δακτυλιοειδή στη περιφέρεια λόγω ανάπτυξης ινώδους κάψας

 

 • Δευτεροπαθές ή Επίκτητο 98%

  • >40 ετών (σπάνια <4 ετών)

  • Εικόνα:

   • Ρήξη ή εισολκή της τυμπανικής μεμβράνης

   • Μόρφωμα κερατίνης (τυρώδης μάζα)

   • Τύποι:

    • Χαλαράς μοίρας του τυμπάνου:

     • Σαφώς περιγεγραμμένες αλλοιώσεις στο χώρο του Prussak

    • Σκληράς μοίρας του τυμπάνου:

     • Πλησίον του τυμπανικού και προσωπικού κολπώματος στον οπίσθιο μεσοτυμπάνιο χώρο.

   • Τα μεγαλύτερα προκαλούν διάβρωση της άκανθας (scutun) και των ακουστικών οσταρίων (70%)

   • Συχνότερα προσβάλλονται το σώμα του άκμονα και η κεφαλή της σφύρας

   • Συνυπάρχουν εκκρίσεις στις μαστοειδείς κυψέλες και διάβρωση του τοιχωματός τους

   • Χωρίς σκιαγραφική ενίσχυση ή δακτυλιοειδή στη περιφέρεια λόγω ανάπτυξης ινώδους κάψας

   • Ενίσχυση των μηνίγγων εάν υπάρχει διάβρωση της οροφής του τυμπάνου

  • Πρόγνωση: 10% υποτροπή

 

 Χοληστερινικό  
 Κοκκίωμα

 

 • Φλεγμονώδης κυστική μάζα κοκκιωματώδους ιστού μετά από επαναλαμβανόμενα επεισόδια αιμορραγίας στο μέσο ούς.

 • Περιβάλλεται από ινώδη κάψα και περιέχει καφεοειδές υγρό από αιμορραγικά στοιχεία και κρυστάλλους χολήστερόλης.

 • Τυμπανική μεμβράνη με βαθύ μπλέ χρώμα στην ωτοσκόπιση “blue eardrum”

 • 30-70 ετών

 • Εικόνα:

  • Σαφώς περιγεγραμμένες αλλοιώσεις όπου προκαλούν οστικά εντυπώματα και παρεκτόπιση των οσταρίων χωρίς διάβρωση

  • Χωρίς σκιαγραφική ενίσχυση

 

 Τυμπανικό
 Παραγαγγλίωμα

 

 • Καλοήθης όγκος (χημειοδεκτικά κύτταρα κατά μήκος του τυμπανικού νεύρου – κλ. Του γλωσσοφαρυγγικού)

 • Ορατό ωτοσκοπικά ως αγγειακή μάζα

 • Εικόνα:

  • Μάζα που ενισχύεται

  • Διάβρωση οστών