Κακώσεις

 

 Κατάγματα

 

 • 6% των ασθενών με ΚΕΚ

 • Εικόνα:

 • Κυρίως ετερόπλευρα

 • 80% επιμήκη:

  • γραμμή κατάγματος παράλληλη με τον επιμήκη άξονα του λιθοειδούς.

  • Εξωλαβυρινθική εντόπιση, ρήξη τυμπανικής μεμβράνης, αιμοτυμπάνιο, διαταραχή της συνέχειας των ακουστικών οσταρίων

 • 20% εγκάρσια:

  • γραμμή κατάγματος κάθετη στον επιμήκη άξονα του λιθοειδούς.

  • Συμμετοχή έσω ακουστικού πόρου και του πόρου του προσωπικού

  • Πνευμολαβύρινθος

  • έσω:

   • διατρέχουν καθέτως τον έσω ακουστικό πόρο

  • έξω:

   • διέρχονται δια του πλαγίου τμήματος του λιθοειδούς από εμπρός προς τα πίσω κατά μήκος της βασικής έλικας του κοχλία, την αίθουσα και τον πλάγιο ημικύκλιο σωλήνα