Διαφορική Διάγνωση

 

Κακώσεις 

 • Κατάγματα 

  • 6% των ασθενών με ΚΕΚ

Λοιμώξεις

 • Οξεία Μέση Ωτίτιδα – Μαστοειδίτιδα

Όγκοι

 • Χολοστεάτωμα

  • Πρωτοπαθές ή Συγγενές 2%

  • Δευτεροπαθές ή Επίκτητο 98%

 • Χοληστερινικό Κοκκίωμα

 • Τυμπανικό Παραγαγγλίωμα