Μέσο Ούς

 

Μέσο Ους

Χώροι    
 • Το μέσο ούς χωρίζεται σε τρεις χώρου από δυο παράλληλες γραμμές που φέρονται κατά μήκος του άνω και κάτω τοιχώματος του έξω ακουστικού πόρου. 

  • Επιτυμπάνιος χώρος

  • Μεσοτυμπάνιος χώρος

  • Υποτυμπάνιος χώρος

   

Τμήματα

Χαρακτηριστικά

Κοίλο τυμπάνου

 • Έξω τοίχωματυμπανικός υμένας (μεμβράνη)

 • Έσω τοίχωμα (ή λαβυρινθιακό): αντιστοιχεί στο λαβύρινθο (στην έξω επιφάνεια του έσω ωτός)

  • ακρωτήριο (1η έλικα κοχλία),

  • ωοειδή θυρίδα (αποφράσσεται με τη βάση του αναβολέα)

  • στρογγυλή θυρίδα (αποφράσσεται από το δευτερέυοντα τυμπανικό υμένα)

  • στόμιο του μυϊκού ημισωληνίου (κοχλιαροειδή απόφυση)

  • Άνω μοίρα: επιτυμπάνιος χώρος (έπαρμα προσωπικού πόρου και έπαρμα έξω ημικύκλιου σωλήνα)

 • Πρόσθιο τοίχωμα: (χωρίζει την τυμπανική κοιλότητα από τον καρωτιδικό σωλήνα)

  • Άνωκαρωτιδο-τυμπανικό σωληνάριο, μικρό στόμιο για τη δίοδο του τένοντα του μυός του τυμπάνου

  • Κάτωστόμιο ακουστικής (ευσταχιανής) σάλπιγγας και λιθοτυμπανικής σχισμής

 • Οπίσθιο τοίχωμα:

  • είσοδος στο μαστοειδές άντρο

  • πυραμοειδή εξοχή (πίσω ωοειδούς θυρίδας, έκφυση του μυ του αναβολέα)

 • Άνω τοίχωμα (οροφή του τυμπάνου -Tegment tympani): πρόσθια άνω επιφάνεια λιθοειδούς

  • λεπτό οστέϊνο πέταλο που χωρίζει τη τυμπανική κοιλότητα από το μέσο κρανιακό βόθρο

  • πολύ λεπτό - μεταφορά φλεγμονών στο κροταφικό λοβό

 • Κάτω τοίχωμα (ή σφαγιτιδικό):

  • λεπτό και στενό, χωρίζει την τυμπανική κοιλότητα από σφαγιτιδικό τρήμα

  • αντιστοιχεί στο σφαγιτιδικό βόθρο (μεταφορά φλεγμονής στη φλέβα)

Οστάρια

 • Σφύρα (λαβή, αυχένα, κεφαλή, έξω & πρόσθια απόφυση)

 • Άκμονας (σώμα, βραχύ & μακρή σκέλος, φακοειδή απόφυση)

 • Αναβολέας (κεφαλή, αυχένα, πρόσθιο & οπίσθιο σκέλος, βάση)

Μύες

 • Δακτυλιοειδής σύνδεσμος (μεταξύ ωοειδούς θυρίδας και βάσης αναβολέα)

 • Τείνων το τύμπανο:

  • έκφυση: τοιχώματα μυϊκού ημισωληνίου

  • κατάφυση: λαβή σφύρας

  • νεύρωση: ομώνυμο νεύρο

  • λειτουργία: έλκει τη λαβή προς τα έσω και αυξάνει την τάση του τυμπανικού υμένα και την πίεση του υγρού του λαβυρίνθου

 • Μυς του αναβολέα (Μήκος: 7 χιλ.):

  • έκφυση: τοιχώματα πυραμοειδούς εξοχής

  • κατάφυση: οπίσθιο χείλος του χείλους του αναβολέα

  • νεύρωση: προσωπικό νεύρο

  • λειτουργία: έλκει προς τα έξω τη βάση του αναβολέα ελαττώνοντας την πίεση του υγρού του λαβυρίνθου

Άλλες Δομές

 • Βλεννογόνος: αποτελείται από μονόστιβο πλακώδες επιθήλιο χωρίς αδένες, καλύπτει: τα τοιχώματα και περιβάλει τα οστάρια, τους συνδέσμους, τους τένοντες και τη χορδή του τυμπάνου

 • Αρτηρίες: Τυμπανικές (πρόσθια, οπίσθια, άνω, κάτω), Καρωτιδο-τυμπανική

 • Φλέβες: εκβάλουν σε μέση μηνιγγική, εν τω βάθει ωτιαία, πτερυγοειδές πλέγμα

 • Λεμφαγγεία: εκβάλλουν στα οπισθοφαρυγγικά και παρωτιδικά λεμφογάγγλια

 • Νεύρα: για το βλεννογόνο από το τυμπανικό πλέγμα