Μέσο Ούς

 

Μέσο Ους

Χώροι    
  • Το μέσο ούς χωρίζεται σε τρεις χώρου από δυο παράλληλες γραμμές που φέρονται κατά μήκος του άνω και κάτω τοιχώματος του έξω ακουστικού πόρου. 

    • Επιτυμπάνιος χώρος

    • Μεσοτυμπάνιος χώρος

    • Υποτυμπάνιος χώρος

   

Τμήματα

Χαρακτηριστικά

Κοίλο τυμπάνου

  • Έξω τοίχωματυμπανικός υμένας (μεμβράνη)

  • Έσω τοίχωμα (ή λαβυρινθιακό): αντιστοιχεί στο λαβύρινθο (στην έξω επιφάνεια του έσω ωτός)

    • ακρωτήριο (1η έλικα κοχλία),

    • ωοειδή θυρίδα (αποφράσσεται με τη βάση του αναβολέα)

    • στρογγυλή θυρίδα (αποφράσσεται από το δευτερέυοντα τυμπανικό υμένα)

    • στόμιο του μυϊκού ημισωληνίου (κοχλιαροειδή απόφυση)

    • Άνω μοίρα: επιτυμπάνιος χώρος (έπαρμα προσωπικού πόρου και έπαρμα έξω ημικύκλιου σωλήνα)

  • Πρόσθιο τοίχωμα: (χωρίζει την τυμπανική κοιλότητα από τον καρωτιδικό σωλήνα)

    • Άνωκαρωτιδο-τυμπανικό σωληνάριο, μικρό στόμιο για τη δίοδο του τένοντα του μυός του τυμπάνου

    • Κάτωστόμιο ακουστικής (ευσταχιανής) σάλπιγγας και λιθοτυμπανικής σχισμής

  • Οπίσθιο τοίχωμα:

    • είσοδος στο μαστοειδές άντρο

    • πυραμοειδή εξοχή (πίσω ωοειδούς θυρίδας, έκφυση του μυ του αναβολέα)

  • Άνω τοίχωμα (οροφή του τυμπάνου -Tegment tympani): πρόσθια άνω επιφάνεια λιθοειδούς

    • λεπτό οστέϊνο πέταλο που χωρίζει τη τυμπανική κοιλότητα από το μέσο κρανιακό βόθρο

    • πολύ λεπτό - μεταφορά φλεγμονών στο κροταφικό λοβό

  • Κάτω τοίχωμα (ή σφαγιτιδικό):

    • λεπτό και στενό, χωρίζει την τυμπανική κοιλότητα από σφαγιτιδικό τρήμα

    • αντιστοιχεί στο σφαγιτιδικό βόθρο (μεταφορά φλεγμονής στη φλέβα)

Οστάρια

  • Σφύρα (λαβή, αυχένα, κεφαλή, έξω & πρόσθια απόφυση)

  • Άκμονας (σώμα, βραχύ & μακρή σκέλος, φακοειδή απόφυση)

  • Αναβολέας (κεφαλή, αυχένα, πρόσθιο & οπίσθιο σκέλος, βάση)

Μύες

  • Δακτυλιοειδής σύνδεσμος (μεταξύ ωοειδούς θυρίδας και βάσης αναβολέα)

  • Τείνων το τύμπανο:

    • έκφυση: τοιχώματα μυϊκού ημισωληνίου

    • κατάφυση: λαβή σφύρας

    • νεύρωση: ομώνυμο νεύρο

    • λειτουργία: έλκει τη λαβή προς τα έσω και αυξάνει την τάση του τυμπανικού υμένα και την πίεση του υγρού του λαβυρίνθου

  • Μυς του αναβολέα (Μήκος: 7 χιλ.):

    • έκφυση: τοιχώματα πυραμοειδούς εξοχής

    • κατάφυση: οπίσθιο χείλος του χείλους του αναβολέα

    • νεύρωση: προσωπικό νεύρο

    • λειτουργία: έλκει προς τα έξω τη βάση του αναβολέα ελαττώνοντας την πίεση του υγρού του λαβυρίνθου

Άλλες Δομές

  • Βλεννογόνος: αποτελείται από μονόστιβο πλακώδες επιθήλιο χωρίς αδένες, καλύπτει: τα τοιχώματα και περιβάλει τα οστάρια, τους συνδέσμους, τους τένοντες και τη χορδή του τυμπάνου

  • Αρτηρίες: Τυμπανικές (πρόσθια, οπίσθια, άνω, κάτω), Καρωτιδο-τυμπανική

  • Φλέβες: εκβάλουν σε μέση μηνιγγική, εν τω βάθει ωτιαία, πτερυγοειδές πλέγμα

  • Λεμφαγγεία: εκβάλλουν στα οπισθοφαρυγγικά και παρωτιδικά λεμφογάγγλια

  • Νεύρα: για το βλεννογόνο από το τυμπανικό πλέγμα