Έσω Ούς

 

Έσω Ους

Τμήματα

Χαρακτηριστικά

Οστέινος Λαβύρινθος

 • Πρόσθια έσω μοίραΚοχλίας

  • Βάση: προς τον πυθμένα του έσω ακουστικού πόρου

  • Κορυφή: προς τα έξω και εμπρός

  • Κέντρο: άτρακτος

  • Τμήματα:

    - Άτρακτος: μέσα στην οποία πορεύεται το κοχλιακό ν.

    - Έλικες: 1η ή βασική, 2η ή μέση, 3η ή κορυφαία

    - Οστέινο ελικώδες πέταλο: εκτείνεται από το τοίχωμα της ατράκτου μέχρι το
      μέσο περίπου του αυλού των ελίκων και συνεχίζει με το υμενώδες ελικοειδές
      πέταλο
 μέχρι το έξω τοίχωμα των ελίκων. Δεν φτάνει μέχρι το θόλο αλλά
      τελειώνει με το άγκιστρο, έτσι η Κλίμακα της αιθούσης και του τυμπάνου
      επικοινωνούν με μια οπή το ελικότρημα

     - Αυλός: χωρίζεται σε δυο ημιμόρια από το ελικώδες πέταλο:

                   το άνω – Κλίμακα της αιθούσης

                   το κάτω – Κλίμακα του τυμπάνου

 • Μέση μοίραΑίθουσα

  • μεταξύ τυμπανικής κοιλότητας και του πυθμένα του έσω ακουστικού πόρου

  • πρόσθιο τοίχωμα: στόμιο κοχλία

  • οπίσθιο, άνω, κάτω τοίχωμα: εκβάλλουν οι ημικύκλιοι σωλήνες

  • έξω τοίχωμα: επικοινωνή με την τυμπανική κοιλότητα με την ωοειδή θυρίδα άνω, τη στρογγυλή θυρίδα κάτω, και πάνω και εμπρός εκβάλει το ληκυθαίο σκέλος του έξω ημικύκλιου σωλήνα

  • έσω τοίχωμα: ελλειπτικό εντύπωμα, σφαιρικό εντύπωμα

 • Οπίσθια έξω μοίρα: Ημικύκλιοι σωλήνες 

  • Τρεις:

   • άνω ή οβελιαίος

   • έξω ή οριζόντιος

   • οπίσθιος ή μετωπιαίος

  • Σκέλη: απλό και ληκυθαίο (ανεύρυσμα). Τα απλά σκέλη του άνω και οπίσθιου σωλήνα ενώνονται στο κοινό σκέλος
   (στην αίθουσα υπάρχουν 5 στόμια)

 • Σωληνάρια:

  • Υδραγωγός αίθουσας: περιέχει τον ενδολεμφικό πόρο
   - έσω στόμιο: αίθουσα,
   - έξω στόμιο: οπίσθια άνω επιφάνεια λιθοειδούς οστού κάτω από τη σκληρή
     μήνιγγα

  • Υδραγωγός κοχλία: περιέχει τη φλέβα του κοχλιακού σωληναρίου
   - έσω στόμιο: κάτω τοίχωμα της αρχής της κλίμακας του τυμπάνου,
     μπροστά από τη στρογγυλή θυρίδα
   - έξω στόμιο: στην κάτω επιφάνεια του λιθοειδούς οστού, στον πυθμένα του
     πυραμοειδούς βοθρίου

 • Τοιχώματα: καλύπτονται από περιόστεο, προς τον κοχλία εμφανίζει δυο παχύνσεις την ελικοειδή στεφάνη και ελικοειδή σύνδεσμο

Υμενώδης Λαβύρινθος

 • Πληρούται με την έσω λέμφο, η οποία δια του ενδολεμφικού πόρου (ο οποίος περικλείεται μέσα στον υδραγωγό της αίθουσας) απάγεται προς τον υποσκληρίδιο χώρο

 • Αιθουσαία μοίρα:

  • Σφαιρικό κυστίδιο: περιέχει ακουστική κηλίδα (πάχυνση επιθηλίου) από την οποία αρχίζει δεσμίδα του αιθουσαίου ν.

  • Ελλειπτικό κυστίδιο(ασκίδιο): περιέχει ακουστική κηλίδα (πάχυνση επιθηλίου) από την οποία αρχίζει δεσμίδα του αιθουσαίου ν.
   - Άνω & πίσω υποδέχεται τις εκβολές των ημικύκλιων σωλήνων

  • Ενδολεμφικός πόρος: συνδέει τα δυο κυστίδια και συνεχίζει μέσα στον υδραγωγό της αίθουσας, μέχρι τον ενδολεμφικό θύλακο (τυφλό ανευρυσμένο άκρο ανάμεσα στα δυο πέταλα της σκληρής μήνιγγας)

 • Ημικύκλια μοίρα: τρείς υμενώδεις ημικύκλιοι σωλήνες. Το ένα σκέλος αυτών, η υμενώδης λήκυθος περιέχει τη ακουστική ακρολοφία (πάχυνση) όπου αρχίζει ο ληκυθαίος κλάδος του αιθουσαίου ν.

 • Κοχλιακή μοίρα:

 • Υμενώδης κοχλίας ή κοχλιακός πόρος: πορεύεται μέσα στη κλίμακα της αιθούσης και είναι τρίγωνος.
  - τοιχώματα: Άνω ή αιθουσαίο (υμένας του Reissner), Έξω, Κάτω ή τυμπανικό (πάνω του βρίσκεται το όργανο του Corti)
  - συνδέεται με το σφαιρικό κυστίδιο μέσω του συνδετικού πόρου, ο οποίος απολήγει σε δυο τυφλά άκρα, το αιθουσαίο και το κορυφαίο.

Άλλες δομές    

 • Περιλεμφικός χώρος:

  • σχισμοειδής χώρος μεταξύ του οστέϊνου και υμενώδη λαβυρίνθου

  • πληρούται με την έξω λέμφο, η οποία απάγεται με τον υδραγωγό του κοχλία προς τον υπαραχνοειδή χώρο

Έσω ακουστικός πόρος

 • 10 χιλ μήκος

 • έχει στόμιο το οποίο αντιστοιχεί στην οπίσθια επιφάνεια του λιθοειδούς οστού και πυθμένα, ο οποίος αντιστοιχεί προς το έσω τοίχωμα της αίθουσας

 • ο πυθμένας του έσω ακουστικού πόρου με ακρολοφίες υποδιαιρείται σε 4 μοίρες

 • Στο πρόσθιο-άνω τεταρτημόριο πορεύεται το προσωπικό νεύρο στο πρόσθιο-κάτω το κοχλιακό νεύρο

 • Στο οπίσθιο-άνω τεταρτημόριο πορεύεται το άνω αιθουσαίο νεύρο και στο οπίσθιο-κάτω το κάτω αιθουσαίο νεύρο