Άλλες Δομές

 

Άλλες Δομές

Δομές

Τμήματα

 Ακουστική ή
 
Ευσταχιανή
 σάλπιγγα

 • Οστεοχόνδρινος σωλήνας μήκους 36 χιλ.

 • Τυμπανικό στόμιο: στο πρόσθιο τοίχωμα του κοίλου του τυμπάνου

 • Φαρυγγικό στόμιο: στο πλάγιο τοίχωμα του ρινοφάρυγγα (γύρω του υπάρχουν λεμφοζίδια -σαλπιγγική αμυγδαλή)

 • Οστέινη μοίρα μήκους 12 χιλ, αρχίζει από το τυμπανικό στόμιο μέχρι τη γωνία που σχηματίζει το πρόσθιο χείλος του λιθοειδούς οστού με το λεπιδοειδές (=σαλπιγγικό ημισωλήνιο του μυο-σαλπιγγικού σωλήνα)

 • Χόνδρινη μοίρα μήκους 24 χιλ. αποτελείται από αυλακοειδή χόνδρο ο οποίος καλύπτεται απ’έξω από ινώδες πέταλο

 • Αυλός: στενεύει στα όρια της οστείνης και χόνδρινης μοίρας

 • Βλεννογόνος: της οστέινης μοίρας σε συνέχεια με το κοίλο του τυμπάνου και της χόνδρινης μοίρας σε συνέχεια με το φαρυγγικό βλεννογόνο

 Μαστοειδές
 άντρο
 
(τυμπανικό)

 • Μικρή αεροφόρος κοιλότητα στην πρόσθια μοίρα της μαστοειδούς απόφυσης

 • Εμπρός: επικοινωνία με το κοίλο του τυμπάνου

 • Επί τα εντός και πίσω πορεύεται ο σιγμοειδής κόλπος

 • Βλεννογόνος: σε συνέχεια με το κοίλο του τυμπάνου

 Μαστοειδείς
 κυψέλες

 • Αεροφόρες κοιλότητες που επικοινωνούν μεταξύ τους και με το άντρο

 • Βλεννογόνος: σε συνέχεια με το κοίλο του τυμπάνου