Εξωκονικές παθήσεις των Κόγχων

 

Κογχικό Λέμφωμα

 

 • Εξωλεμφαδενική εντόπιση κακοήθους λεμφουπερπλαστικής νόσου.

 • 75% NHL γενικευμένο

 • 25% πρωτοπαθές

 • Ιστολογικά:

  •  MALT (λιγότερο συχνά διάχυτο B-cell και σπάνια T-cell)

 • Εικόνα:

  • Μάζα σαφών ορίων

  • Συμπίεση παρακείμενων δομών

  • Μέτρια σκιαγραφική ενίσχυση

  • Οστική προσβολή χωρίς καταστροφή αυτών

 • Πρόγνωση: 75-100% ίαση σε τοπική νόσο

 

Οφθαλμικός Ψευδοόγκος

 

 • Ιδιοπαθής φλεγμονώδης διήθηση του κόγχου

 • 10-40 ετών

 • 10% των ασθενών με οπισθοβολβική μάζα

 • Τύποι:

  • Οξύς ή Χρόνιος

 • Εντόπιση:

  • Εστιακή ή Διάχυτη

  • Ετερόπλευρη ή Αμφοτερόπλευρη (30%)

 • Εικόνα:

  • Aσαφοποίηση του οπισθοβολβικού λίπους (εστιακή ή διάχυτη)

  • Πάχυνση οφθαλμικών μυών (ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη)

  • Σκιαγραφική ενίσχυση

 • Πρόγνωση:

  • 5-10% αυτόματη υποχώρηση

  • Πιθανότητα υποτροπής ή κακοήθους εξαλλαγής