Ενδοκωνικές παθήσεις των Κόγχων

 

Οπτική Νευρίτιδα

 

 • Οξεία φλεγμονή οπτικού νεύρο(αυτοάνοση, ιογενής, μετακτινική)
 • 25-35 ετών
 • 3/100.000
 • Εντόπιση:
  • Ενδοκογχική και ενδοκαναλική
 • Εικόνα:
  • Περινευρική πάχυνση νευρικών ινών αμφιβληστοειδούς
  • Φυσιολογικό ή πεπαχυσμένο >4χιλ το οπτικό νεύρο με ανομοιγενή σκιαγραφική ενίσχυση
 • Πρόγνωση: 20% υποτροπή

 

Κογχικό Αιμαγγείωμα

 

 • Μη νεοπλασματική, φλεβική μάζα

 • Μορφές:

  • Τριχοειδικό (βρέφη)

  • Σηραγγώδες (ενήλικες)

 • Εντόπιση: Οπισθοβολβική

 • Εικόνα:

  • Καλώς αφορισμένη μάζα με σταδιακή μέτρια σκιαγραφική ενίσχυση

  • Μπορεί να υπάρχουν περιοχές θρόμβωσης

 

Γλοίωμα Οπτικού Νεύρου            

Μηνιγγίωμα περιβλήματος οπτικού νεύρου