Γενικά Χαρακτηριστικά

 

Φυσιολογικά Φάσματα Ροής

Κυματομορφές

Τριφασική

 • Ταχύ συστολικό pic (PSV) και ταχεία μετασυστολική κατάπτωση (systole)

 • Αρνητικό πρωτοδιαστολικό κύμα (early diastole)

 • Θετικό διαστολικό κύμα (late diastole)

 • Τελοδιαστολική μηδενική ροή (κενό μεταξύ κυμάτων)

Διφασική

 • Μείωση του συστολικού pic

 • Μείωση του πρωτοδιαστολικού κύματος (σκλήρυνση τοιχώματος)

 • Παραμονή του θετικού διαστολικού κύματος

Μονοφασική

 • Μείωση του συστολικού pic και διεύρυνση αυτού

 • Απουσία διαστολικών κυμάτων

Tardus-Parvus

 • Υποδηλώνει μεγάλη κεντρικότερη στένωση

 • Tardus: βραδεία άνοδος της μέγιστης συστολικής ταχύτητας

 • Parvus: μειωμένη συστολική ταχύτητα

  Γωνία
  Ηχοβολέα

Αντιστάσεις

Υψηλές

 • Χαρακτηρίζει αρτηρίες που τροφοδοτούν σκελετικούς μύες

 • Τριφασική κυματομορφή

 • Αρτηρίες:

  • Λαγόνια

  • Άνω άκρων

  • Κάτω άκρων

  • Έξω καρωτίδα (με χαμηλή θετική διαστολική ροή)

  • Άνω μεσεντέρια (με χαμηλή θετική διαστολική ροή)

Χαμηλές

 • Χαρακτηρίζονται από:

  • Διφασική κυματομορφή

  • Πιο αργή άνοδο του συστολικού pic και πιο αργή πτώση κατά τη διαστολή

  • Θετική ροή σε όλο το καρδιακό κύκλο

  • Δεν αποκτά μηδενική ροή

 • Αρτηρίες:

  • Εγκεφάλου

  • Έσω καρωτίδα

  • Νεφρικές

  • Ομφαλική

  • Άνω μεσεντέρια (μετά το γεύμα)

 

 

Χαρακτηριστικά Φάσματος στην Αρτηριακή Στένωση

Εστιακά φαινόμενα

 • Αυξημένη ταχύτητα ροής στην στενωτική ζώνη

 • Μεταστενωτική διαταραχή ροής

Μεταβολές κεντρικότερα της στένωσης

 • Αυξημένη παλμικότητα

 • Συνολική ελάττωση της ταχύτητας, λόγω ελαττωμένης ροής

Μεταβολές  περιφερικότερα της στένωσης

 • Μειωμένη συστολική επιτάχυνση

 • Ευρεία συστολική κορυφή

 • Αυξημένη διαστολική ροή (ελαττωμένες περιφερικές αντιστάσεις)

 • Συστολική ελάττωση της ταχύτητας ροής

Δευτερογενή φαινόμενα (παράπλευρη ροή)

 • Αύξηση του μεγέθους, της ταχύτητας και του όγκου ροής στα αγγεία της παράπλευρης κυκλοφορίας

 • Αναστροφή της ροής στα αγγεία της παράπλευρης κυκλοφορίας

 • Ελαττωμένη παλμικότητα (αντίσταση στη ροή) στα αγγεία της παράπλευρης κυκλοφορίας

 

 

Στάδια Μεταστενωτικών Φασματικών μεταβολών (Arbeille)

 Στάδιο I

•    Στενώσεις < 40% σε επιφάνεια και

•    < 23% σε διάμετρο

•    Διαπλάτυνση του φάσματος στις υψηλές συχνότητες της συστολή

•    Μείωση της φωτεινότητας στο ανώτερο τμήμα της συστολής

 Στάδιο II

•    Στενώσεις 40 – 60% σε επιφάνεια και

•    23 – 40% σε διάμετρο

•    Ίδιες μεταβολές με I στάδιο, εντονότερες σε συστολή και διαστολή

 Στάδιο III

•    Στενώσεις 60 – 75% σε επιφάνεια και

•    40 – 50% σε διάμετρο

•    Διάχυση του συστολο-διαστολικού φάσματος στις υψηλές συχνότητες

•    Πλήρωση στο σκοτεινό παράθυρο

 Στάδιο IV

•    Στενώσεις 60 – 90% σε επιφάνεια και

•    40 – 70% σε διάμετρο

•    Διάχυση του φάσματος στις υψηλές συχνότητες

•    Συσσώρευση ισχυρών φωτεινοτήτων στις χαμηλές συχνότητες

•    Αρνητικές τιμές στη συστολή (φαινόμενο μεταστενωτικού στροβιλισμού)

 Στάδιο V

•    Στενώσεις > 90% σε επιφάνεια και

•    > 70% σε διάμετρο

•    Λίαν διάχυση του φάσματος

•    Ισχυρές διαυγάσεις εκατέρωθεν της βασικής γραμμής

•    Λίαν ασθενείς διαυγάσεις στο υπόλοιπο του φάσματος

•    Αρνητικές τιμές σε συστολή και διαστολή

 

 

Απεικονιστικά Ευρήματα Αρτηριών

Βλάβη

Χαρακτηριστικά

Αγγειοσπασμός

 • Ανεβαίνει η ταχύτητα ροής σε συνάρτηση με το βαθμό του σπασμού (ήπιος, μέτριος, μεγάλος)

Στένωση

 • Μείωση διαμέτρου, αθηρωματικές πλάκες, σκιές, έξωτοιχωματική πίεση,  χαρακτηριστικά ροής

Απόφραξη

 • Απουσία ροής (τουλάχιστον για 1,5 εκ.)

Ανεύρυσμα

 • Διάταση αυλού τουλάχιστον 1,5 φορά του φυσιολογικού , μείωση ροής, Αληθή - Ψευδή

Διαχωρισμός

 • Ψευδές κανάλι, χαρακτηριστικά ροής (δίδυμο συστολικό pic σε κοινή πορεία, ανάστροφη ροής σε αντίθετη πορεία, στροβιλισμοί, παλίνδρομη ροή)

Αιμάτωμα

 • Τραυματισμός, ιατρογενή αίτια

Φλεγμονή

 • Υποηχογενή, διάχυτη πάχυνση τοιχώματος, στενώσεις, ↑ ροή, απουσία αθηρωματικών πλακών και στροβιλισμών

Απόστημα

 • Μάζα με παχύ τοίχωμα, ηχογενές υγρό και αέρα

Ρήξη

 • Τραυματισμός, ιατρογενή αίτια

Δυσπλασίες

 • Αρτηριοφλεβικές, Επιμένουσα εμβρυική αγγείωση
 •