Ομάδες Λεμφαδένων Τραχήλου

 

Χαρακτηριστικά Λεμφαδένων Κεφαλής & Τραχήλου

Λεμφαδένες

Χαρακτηριστικά

 Ινιακοί

Εντόπιση: (2-3) υποδερματικά στην ινιακή έκφυση τραπεζοειδούς
                  μυός

Προσαγωγή: από ινιακή χώρα, αυχένα

Απαγωγή: στα εν τω βάθει τραχηλικά

 Ωτιαίοι

 Οπίσθιοι

Εντόπιση: (1-2)  πάνω στη μαστοειδή απόφυση, πίσω από το
                  πτερύγιο

Προσαγωγή: από πτερύγιο ωτός, τριχωτό κεφαλής, κοίλο
                      τυμπάνου

Απαγωγή: στα εν τω βάθει τραχηλικά

 Πρόσθιοι

Εντόπιση: (1-2) υποδόρια, μπροστά από τον τράγο του ωτός

Προσαγωγή: από πτερύγιο ωτός, δέρμα κροτάφου

Απαγωγή: στα παρωτιδικά

 Κάτω

Εντόπιση: (1-2) κάτω από το πτερύγιο

Προσαγωγή: κάτω από το πτερύγιο ωτός

Απαγωγή: στα παρωτιδικά

 Παρωτιδικοί

Εντόπιση: Επιπολής και Εν τω βάθει (μέσα στην παρωτίδα)

Προσαγωγή: πτερύγιο του ωτός, έξω και μέσο ους, ρίζα ρινός,
                      βλέφαρα, παρωτίδα, πρόσθια και κάτω ωτιαία

Απαγωγή: επιπολής και εν τω βάθει τραχηλικά

 Υπογνάθιοι

Ταξινόμηση: Επίπεδο ΙΒ

Εντόπιση: (3) Πρόσθιο (κοντά στην πρόσθια γαστέρα του
                  διγάστορα μυός), Μέσο (επάνω στην έξω γναθιαία
                  αρτηρία),
Οπίσθιο (πίσω από την πρόσθια προσωπική
                  φλέβα)

Προσαγωγή: χείλη, παρειές, ρίνα, βλέφαρα, δόντια, ούλα, γλώσσα

Απαγωγή: εν τω βάθει τραχηλικά

 Υπογενείδιοι

Ταξινόμηση: Επίπεδο ΙΑ

Εντόπιση: υπογενείδιο χώρα, μεταξύ τις πρόσθιες γαστέρες των δυο
                  διγαστόρων μυών

Προσαγωγή: κορυφή γλώσσας, ούλα πρόσθιων κάτω δοντιών και
                      μέση μοίρα κάτω χείλους

Απαγωγή: υπογνάθια και εν τω βάθει τραχηλικά

 Τραχηλικοί

 Επιπολής

Εντόπιση: (3-5) μικρά, επάνω στο στερνοκλειδομαστοειδή μυ, στο
                  ύψος της γωνίας της κάτω γνάθου

Προσαγωγή: παρωτίδα, πτερύγιο του ωτός

Απαγωγή: εν τω βάθει τραχηλικά

 Εν τω
 βάθει

Ταξινόμηση: Επίπεδα II, III, IV, V

Εντόπιση: (20-30) κατά μήκος της έσω σφαγίτιδας φλέβας

Άνω (καρωτιδικό τρίγωνο) και Κάτω (μείζον υπερκλείδιο τρίγωνο)

Προσαγωγή: από όλη την κεφαλή και την άνω μοίρα του τραχήλου

Απαγωγή: στο σφαγιτιδικό στέλεχος

 Οπισθο-
 φαρυγγικοί

 Μέσοι &

 Πλάγιοι

Εντόπιση: οπισθοφαρυγγικό διάστημα στο ύψος του Α1 σπονδύλου

Προσαγωγή: ρινική μοίρα φάρυγγα, ακουστική σάλπιγγα, ρινική
                      κοιλότητα

Απαγωγή: άνω εν τω βάθει τραχηλικά

 Πρόσθιοι
 τραχηλικοί

 Επιπολής

Εντόπιση: υποδόρια

 Εν τω
 βάθει

Εντόπιση: προλαρυγγικά, προτραχειακά, παρατραχειακά

 

Ταξινόμηση: Επίπεδο VI

Προσαγωγή: δέρμα πρόσθιας τραχηλικής χώρας, φάρυγγα, τραχεία,
                      θυρεοειδή αδένα

Απαγωγή: στα υπερκλείδια ή στο σφαγιτιδικό στέλεχος