Ομάδες Λεμφαδένων Πυέλου

 

Λεμφαδένες

Χαρακτηριστικά

 Τοιχωματικοί

 Ιεροί

Εντόπιση: μπροστά από το ιερό οστούν, παράλληλα προς τα
                  πρόσθια και πλάγια ιερά αγγεία

Προσαγωγή: απευθυσμένο και προστάτη

Απαγωγή: υπογάστρια και αορτικά λεμφογάγγλια

 Έσω λαγόνιοι ή  
 Υπογάστριοι

Εντόπιση: γύρω από τους κλάδους της υπογάστριας αρτηρίας

Προσαγωγή: όλα τα σπλάχνα της πυέλου, περίνεο, γλουτιαία
                      χώρα και διάρθρωση ισχίου

Απαγωγή: κοινά λαγόνια λεμφογάγγλια

 Έξω λαγόνιοι

Εντόπιση: (8-10) κατά μήκος των έξω λαγόνιων αγγείων,  
                  διαταγμένα σε έσω και έξω στοίχο

Προσαγωγή: επιπολής, και εν τω βάθει βουβωνικά λεμφογάγγλια,
                      εν τω βάθει υπομφάλια χώρα, βάλανο, κλειτορίδα,
                      σηραγγώδη ουρήθρα, προστάτη, σπερματικό  
                      πόρο, ουροδόχος κύστη, τράχηλος μήτρας, κολεός

Απαγωγή: κοινά λαγόνια λεμφογάγγλια

 Κοινοί λαγόνιοι

Εντόπιση: (4-6) γύρω από την κοινή λαγόνια αρτηρία (1 ή 2  

                 βρίσκονται κάτω από τον αορτικό διχασμό, μπροστά
                 του Ο5)

Προσαγωγή: έσω και έξω λεμφογάγγλια

Απαγωγή: παραορτικά λεμφογάγγλια

 Σπλαχνικοί

 Ευθυ-
 πρωκτικοί

Εντόπιση: μικρά, στο κάτω μέρος της ενδοπυελικής μοίρας του
                  απευθυσμένου και στις αποσχίσεις της αιμορροιδικής
                  αρτηρίας

Προσαγωγή: απευθυσμένο

Απαγωγή: άνω αιμορροϊδικά λεμφογάγγλια

 Κυστικοί

Εντόπιση: Πρόσθια (προκυστικό χώρο) και Πλάγια (κατά μήκος
                  των πλάγιων ομφαλοκυστικών συνδέσμων)

Προσαγωγή: λεμφαγγεία ουροδόχου κύστης

Απαγωγή: έξω λαγόνια λεμφογάγγλια

 Αιμορροιδικοί

Εντόπιση: Άνω και Κάτω (στις αποσχίσεις της άνω και μέσης
                 αιμορροιδικής αρτηρίας)

Προσαγωγή: απευθυσμένο

Απαγωγή: κάτω μεσεντέρια λεμφογάγγλια

 Μητρο-κολεϊκοί

Εντόπιση: μέσα στον πλατύ σύνδεσμο, δίπλα στον τράχηλο της
                  μήτρας και στην πρόσφυση του κολεού

Προσαγωγή: από τον αυχένα της μήτρας

Απαγωγή: υπογάστρια λεμφογάγγλια