Ομάδες Μασχαλιαίων Λεμφαδένων

 

Χαρακτηριστικά Μασχαλιαίων Λεμφαδένων

Ομάδες

Χαρακτηριστικά

 Έξω ή Βραχιόνια 
 ή Μασχαλιαίας
 φλέβας

Ταξινόμηση: Επίπεδο Ι

Εντόπιση: (4-6) πίσω-έσω μασχαλιαίας φλέβας (η πιο πλάγια ομάδα)

Προσαγωγή: λεμφαγγεία άνω άκρου εκτός αυτά που συνοδεύουν την
                      κεφαλική φλέβα τα οποία εκβάλουν στα υποκλείδια

Απαγωγή: κεντρική ομάδα

 Έσω ή Θωρακική

  •Ταξινόμηση: Επίπεδο Ι 

  •Εντόπιση: (5-6) στο κατώτερο όριο του ελάσσον θωρακικού μυός  
                  (λαμβάνει τη μεγαλύτερη απορροή του μαστού), 

                  στο 2-5ο μεσοπλεύριο διάστημα (
3η πλευρά) το λεμφογάγγλιο του
                  Sorgius             

Προσαγωγή: δέρμα και μύες προσθιο-πλάγιου τοιχώματος κορμού, (από τον
                      ομφαλό και άνω) και του μαστού

Απαγωγή: κεντρική ομάδα (± υποκλείδια ομάδα)

 Οπίσθια ή
 Υποπλάτια

  •Ταξινόμηση: Επίπεδο Ι 

  •Εντόπιση: (5-7) κατά μήκος υποπλάτιων αγγείων, από το οπίσθιο όριο της
                    μασχάλης και έξω όριο της ωμοπλάτης

Προσαγωγή: δέρματος και μυών κάτω ημιμορίου του αυχένα και της ράχης
                      μέχρι την λαγόνια ακρολοφία

Απαγωγή: κεντρική και υποκλείδια ομάδα

 Κεντρική

Ταξινόμηση: Επίπεδο ΙΙ

Εντόπιση: (3-4) στο λίπος της μασχαλιαίας κοιλότητας
                  (η πιο επιφανειακή και ψηλαφητή ομάδα)

Προσαγωγή: οι προηγούμενες ομάδες

Απαγωγή: κορυφαία και υποκλείδια ομάδα

 Διαθωρακική ή
 Rotter

Ταξινόμηση: Επίπεδο ΙΙ

Εντοπίση: (1-4) μεταξύ του μείζον και ελάσσον θωρακικού μυός

Απαγωγή: στην κεντρική και υποκλείδια ομάδα

 Κορυφαία ή
 Υποκλείδια

Ταξινόμηση: Επίπεδο ΙΙΙ (±ΙΙ)

Εντόπιση: (6-12) έσω και οπισθίως από τον ελάσσων θωρακικό μυ, υποκλείδιο
                  τρίγωνο, κορακο-κλειδική ταινία
                  (αποτελεί την τελευταία ομάδα απορροής των μασχαλιαίων
                  λεμφαδένων)

Προσαγωγή: κεντρική ομάδα και υποκλείδια

Απαγωγή: υποκλείδιο στέλεχος

 Ενδομαστικοί
 λεμφαδένες

25-28% των γυναικών έχουν λεμφαδένες εντός του μαζικού αδενα, ορατούς στη μαστογραφία

 Έσω μαστικοί ή
 Παραστερνικοί

Εντόπιση: στους παραστερνικούς μεσοπλεύριους χώρους

  Απορρέουν το έσω τμήμα του μαστού