Ανατομική Απεικόνιση Λεμφαδένων της Κοιλίας

 

Λεμφαδένες – σε Εγκάρσια Τομή

   1

25  -Πλευρο-διαφραγματική εσοχή

26  -Δεξιά υπο-φρενική εσοχή

27  -Ακάλυπτη περιοχή ήπατος

28  -Μεσοπλεύριοι

29  -Καρδιακό στόμιο

30  -Άνω διαφραγματικοί

31  -Οπίσθιοι μεσοθωράκιοι

32  -Καρδιακή εντομή

33  -Κάτω διαφραγματικοί

34  -Αριστερη Παρακολική αύλακα

   2

23  -Πλευρο-διαφραγματική εσοχή

24  -Δεξιά υπο-φρενική εσοχή

25  -Ακάλυπτη περιοχή ήπατος

26  -Άνω διαφραγματικοί

27  -Μεσοπλεύριοι

28  -Οπίσθιοι μεσοθωράκιοι

29  -Κάτω διαφραγματικοί

30  -Αριστερή Παρακολική αύλακα

   3

36  -Ηπατική πύλη

37  -Εντομή στρογγυλού συνδέσμου

38  -Ηπατο-δωδεκαδαχτυλικού συνδέσμου

39  -Επιπλοϊκό τρήμα

40  -Μείζον επίπλου

41  -Παγκρεατικοί

42  -Δεξιά υπο-φρενική εσοχή

43  -Ηπατικοί

44  -Οσφυϊκοί

45  -Άνω διαφραγματικοί

46  -Οπίσθιο μεσοθωράκιο

47  -Πύλη σπληνός

48  -Αριστερή παρακολική αύλακα

   4

 

32  -Δεξιά υπο-φρενική εσοχή

33  -Εντομή στρογγυλού συνδέσμου

34  -Άνω δωδεκαδαχτυλική εσοχή

35  -Μείζον επίπλου

36  -Άνω μεσεντέριοι

37  -Αριστερή παρακολική αύλακα

38  -Πλευρο-διαφραγματική εσοχή

39  -Πύλη ήπατος

40  -Μεσοπλεύριοι

41  -Οσφυϊκοί

42  -Άνω διαφραγματικοί

43  -Αορτικού τρήματος

44  -Οπίσθιο μεσοθωράκιο

45  -Νεφρική περιτονία

   5

30  -Πλευρο-διαφραγματική εσοχή

31  -Υπο-φρενική εσοχή

32  -Χοληδόχου κύστης λ.

33  -Μεσοπλεύριοι

34  -Στόμιο επιπλοϊκού θυλάκου

35  -Οσφυϊκοί

36  -Άνω μεσεντέριοι

37  -Νεφρική περιτονία

38  -Αριστερή μεσεντεριο-κολική αύλακα

39  -Αριστερή παρακολική αύλακα

   6

28  -Πλευρο-διαφραγματική εσοχή

29  -Υποφρενική εσοχή

30  -Ηπατο-νεφρική εσοχή

31  -Μεσοπλευρικοί

32  -Κάτω δωδεκαδαχτυλική εσοχή

33  -Οσφυϊκοί

34  -Μείζον επίπλου

35  -Νεφρική περιτονία

36  -Αριστερή μεσεντεριο-κολική αύλακα

37  -Αριστερή παρακολική αύλακα

   7

34  -Ηπατο-νεφρική εσοχή

35  -Μεσοπλεύριοι

36  -Κάτω δωδεκαδαχτυλική εσοχή

37  -Οσφυϊκοί

38  -Μείζον επίπλου

39  -Νεφρική περιτονία

40  -Αριστερή μεσεντεριο-κολική αύλακα

41  -Αριστερή παρακολική αύλακα

   8

31  -Ηπατο-νεφρική εσοχή

32  -Μεσοπλεύριοι

33  -Οσφυϊκοί

34  -Μείζον επίπλου

35  -Νεφρική πύλη

36  -Αριστερή μεσεντεριο-κολική αύλακα

37  -Αριστερή παρακολική αύλακα

   9

33  -Ηπατο-νεφρική εσοχή

34  -Νεφρική πύλη

35  -Μεσοπλεύριοι

36  -Οσφυϊκοί

37  -Μείζον επίπλου

38  -Ρίζα μεσεντερίου

39  -Αριστερή μεσεντεριοκολική αύλακα

40  -Αριστερή παρακολική αύλακα

  10

32  -Ηπατο-νεφρική εσοχή

33  -Μείζον επίπλου

34  -Μεσοπλεύριοι

35  -Εγκάρσιο μεσόκολο

36  -Οσφυϊκοί

37  -Μεσεντέριο

38  -Νεφρική πύλη

39  -Αριστερή μεσεντεριο-κολική αύλακα

40  -Νεφρική περιτονία

41  -Αριστερή παρακολική αύλακα

  11

32  -Ηπατο-νεφρική εσοχή

33  -Εγκάρσιο μεσόκολο

34  -Μεσοπλεύριοι

35  -Οσφυϊκοί

36  -Μείζον επίπλου

37  -Μεσεντέριο

38  -Αριστερή μεσεντεριο-κολική αύλακα

39  -Αριστερή παρακολική αύλακα

  12

30  -Ηπατο-νεφρική εσοχή

31  -Μεσο-εγκάρσιων μυών

32  -Εγκάρσιο μεσόκολο

33  -Οσφυϊκοί

34  -Μεσεντέριο

35  -Μείζον επίπλου

36  -Αριστερή μεσεντεριο-κολική αύλακα

37  -Αριστερή παρακολική αύλακα

  13

26  -Δεξιά παρακολική αύλακα

27  -Οσφυϊκό τρίγωνο

28  -Εγκάρσιο μεσόκολο

29  -Μεσο-εγκάρσιων μυών

30  -Οσφυϊκοί

31  -Μείζον επίπλου

32  -Αριστερή μεσεντεριο-κολική αύλακα

33  -Αριστερή παρακολική αύλακα

  14

26  -Δεξιά παρακολική αύλακα

27  -Δε.ξιά μεσεντεριο-κολική αύλακα

28  -Οσφυϊκό τρίγωνο

29  -Μεσεντέριο

30  -Μεσο-εγκάρσιων μυών

31  -Οσφυϊκοί

32  -Αριστερή μεσεντεριο-κολική αύλακα

33  -Μείζον επίπλου

34  -Αριστερή παρακολική αύλακα

  15

23  -Δεξιά παρακολική αύλακα

24  -Δεξιά μεσεντεριο-κολική αύλακα

25  -Οσφυϊκοί

26  -Κοινοί λαγόνιοι

27  -Αύλακα του ψοΐτη μυ

28  -Αριστερή μεσεντεριο-κολική αύλακα

29  -Μείζον επίπλου

30  -Αριστερή παρακολική αύλακα

  16

28  -Δεξιά παρακολική αύλακα

29  -Δεξιά μεσεντεριο-κολική αύλακα

30  -Έσω αύλακα ψοΐτη

31  -Κοινοί λαγόνιοι

32  -Αριστερή μεσεντεριο-κολική αύλακα

33  -Έξω αύλακα του ψοίτη

34  -Αριστερή παρακολική αύλακα

  17

24  -Δεξιά παρακολική αύλακα
25  -Έξω αύλακα ψοΐτη

26  -Δεξιά μεσεντεριο-κολική αύλακα

27  -Κοινοί λαγόνιοι

28  -Έσω αύλακα ψοΐτη

29  -Αριστερή μεσεντεριο-κολική αύλακα

30  -Αριστερή παρακολική αύλακα

  18

28  -Έσω αύλακα ψοίτη

29  -Προ-ιεροί

30  -Μείζον επίπλου

31  -Κοινοί λαγόνιοι

32  -Αριστερή μεσεντεριο-κολική αύλακα

33  -Αριστερή παρακολική αύλακα

  19

27  -Κοινοί λαγόνιοι

28  -Ιεροί

  20

22  -Έξω λαγόνιοι

23  -Παρα-κυστικός βόθρος

24  -Ιεροί

25  -Ορθο-κυστικός βόθρος

26  -Κάτω γλουτιαίοι

  21

19  -Υπο-απειοειδές τρήμα

20  -Παρα-ορθικοί

21  -Ορθο-κυστικός βόθρος

22  -Παρα-κυστικός βόθρος

23  -Έξω λαγόνιοι

  22

22  -Βουβωνικός πόρος

23  -Ορθο-κυστικός βόθρος

24  -Παρα-ορθικοί

25  -Έξω λαγόνιοι

  23

27  -Βουβωνικοί

28  -Ισχιο-ορθικός βόθρος

29  -Οπισθο-ηβικός χώρος

30  -Παρα-ορθικοί

  24

31  -Βουβωνικοί

32  -Ισχιο-ορθικός βόθρος

33  -Οπισθο-ηβικός χώρος

34  -Παρα-ορθικοί

35  -Θυροειδής μεμβράνη

36  -Θυροειδές τρήμα

 

Λεμφαδένες – σε Οβελιαία Τομή

   1

 

   2

25  -Μεσεντέριοι

26  -Παρα-κολικοί

   3

30  -Ηπατικοί

31  -Μεσεντέριοι

32  -Παρα-κολικοί

   4

 

38  -Ηπατικοί

39  -Γαστρο-επιπλοϊκοί

40  -Παγκρεατικοί

41  - Οπισθο-κοιλικοί

42  -Κοινοί λαγόνιοι

   5

35  -Γαστρο-επιπλοϊκοί

36  -Παγκρεατικοί

37  -Οπισθο-κοιλικοί

38  -Μεσεντέριοι

39  -Κοινοί λαγόνιοι

   6

36  -Γαστρο-επιπλοϊκοί

37  -Παγκρεατικοί

38  -Κοιλιακοί

39  -Μεσεντέριοι

40  -Οσφυϊκοί

41  -Οπισθο-κοιλικοί

42  -Κοινοί λαγόνιοι

   7

32  -Παγκρεατικοί

33  -Γαστρο-επιπλοϊκοί

34  -Παρα-εντερικοί

35  -Κοινοί λαγόνιοι

   8

29  -Αριστεροί γαστρο-επιπλοϊκοί

30  -Παγκρεατικοί

31  -Δεξιοί γαστρο-επιπλοϊκοί

32  -Παρα-εντερικοί

   9

28  -Σπληνικοί

29  -Παγκρεατικοί

30  -Παρα-εντερικοί

31  -Παρα-κολικοί

 

Λεμφαδένες – σε Στεφανιαία Τομή

   1

31  -Γαστρο-επιπλοϊκοί

   2

45  -Γαστρο-επιπλοϊκοί

46  -Κοιλιακοί

47  -Άνω μεσεντέριοι

48  -Παρα-κολικοί

49  -Παρα-εντερικοί

   3

55  -Γαστρο-επιπλοϊκοί

56  -Οσφυϊκοί (Προ-αορτικοί)

57  -Παρα-κολικοί

58  -Κάτω μεσεντέριοι

59  -Κοινοί λαγόνιοι

   4

51  -Σπληνικοί

52  -Γαστρο-επιπλοϊκοί

53  -Παγκρεατικοί

54  -Οσφυϊκοί

55  -Παρα-κολικοί

56  -Προ-σπονδυλικοί

57  -Έσω λαγόνιοι

58  -Παρα-εντερικοί

   5

47  -Άνω διαφραγματικοί

48  -Κάτω διαφραγματικοί

49  -Παγκρεατικοί

50  -Σπληνικοί

51  -Προ-σπονδυλικοί

52  -Παρα-κολικοί

   6

41  -Άνω διαφραγματικοί