Ομάδες Λεμφαδένων Κοιλίας

 

Λεμφαδένες     Χαρακτηριστικά

 Γαστρικοί

 Άνω

Εντόπιση: κατά μήκος του ελάσσονος τόξου και συνοδεύουν την
                  αριστερή και δεξιά γαστρική αρτηρία

Προσαγωγή: στόμαχο

Απαγωγή: κοιλιακά λεμφογάγγλια

 Κάτω ή Γαστρο-

 επιπλοϊκοί

Εντόπιση: (4-5) κατά μήκος του μείζονος τόξου του στομάχου και
                  συνοδεύουν τη δεξιά γαστρο-επιπλοϊκή αρτηρία

Προσαγωγή: στόμαχο

Απαγωγή: πυλωρικά

 Πυλωρικοί

Εντόπιση: (4-5) κάτω από την άνω καμπή του δωδεκαδακτύλου

Προσαγωγή: πυλωρική μοίρα στομάχου, πρώτη μοίρα
                      δωδεκαδακτύλου και γαστροεπιπλοϊκά λεμφογάγγλια

Απαγωγή: κοιλιακά λεμφογάγγλια

 Ηπατικοί

Εντόπιση: ανάμεσα στα δύο πέταλα του ηπατο-δωδεκαδαχτυλικού
                  συνδέσμου, κατά μήκος της ηπατικής αρτηρίας και
                  φτάνουν ως την ηπατική πύλη
                  (Χολοκυστικό ονομάζεται αυτό που βρίσκεται στον
                  αυχένα της χοληδόχου κύστης)

Προσαγωγή: στόμαχο, δωδεκαδάχτυλο, χοληδόχο κύστη, ήπαρ και
                      παγκρεας

Απαγωγή: κοιλιακά λεμφογάγγλια

 Παγκρεατο-σπληνικοί

Εντόπιση: (8-10) συνοδεύουν τη σπληνική αρτηρία, κατά μήκος
                  του άνω χείλους του παγκρεατικού σώματος στη
                  σπληνική πύλη, μέσα στον γαστρο-σπληνικό σύνδεσμο

Προσαγωγή: στόμαχο, σπλήνα, πάγκρεας

Απαγωγή: κοιλιακά λεμφογάγγλια

 Παγκρεατο-δωδεκα-

 δακτυλικοί

Εντόπιση: ανάμεσα παγκρεατικής κεφαλής και δωδεκαδαχτύλου

Προσαγωγή: κεφαλή παγκρέατος και δωδεκαδάχτυλο

Απαγωγή: ηπατικά και άνω μεσεντέρια λεμφογάγγλια

 Μεσεντέριοι

Εντόπιση: (130-150) ανάμεσα στα δυο πέταλα του μεσεντερίου

•Χωρίζονται σε τρεις στοίχους:

  • Κάτω (πλησίον του εντέρου)
  • Μέσο
  • Άνω (γύρω από τη ρίζα του μεσεντερίου)

Προσαγωγή: χυλοφόρα λεπτού εντέρου, εκτός τελικού ειλεού

Απαγωγή: άνω μεσεντέρια

 Παχέως

 εντέρου

 Παρα-κολικοί

Εντόπιση: κατά μήκος του μεσεντέριου χείλους του ανιόντος και
                  κατιόντος, εγκάρσιου και σιγμοειδούς κόλου

Προσαγωγή: από τα αντίστοιχα εντερικά τμήματα

Απαγωγή: άνω και κάτω μεσεντέρια λεμφογάγγλια

 Μεσο-κολικοί

Εντόπιση: κατά τη διαδρομή της δεξιάς, μέσης και αριστερής
                  κολικής αρτηρίας

Προσαγωγή: από τα αντίστοιχα εντερικά τμήματα

Απαγωγή: άνω και κάτω μεσεντέρια λεμφογάγγλια

 Αιμορροιδικοί

Εντόπιση: Άνω και Κάτω (στις αποσχίσεις της άνω και μέσης
                  αιμορροιδικής αρτηρίας)

Προσαγωγή: απευθυσμένο

Απαγωγή: κάτω μεσεντέρια λεμφογάγγλια

 Ειλεο-κολικοί

Εντόπιση: (10-20) κατά τη διαδρομή της ειλεοκολικής αρτηρίας

Προσαγωγή: σκωληκοειδή απόφυση, τυφλό, τελικό ειλεό

Απαγωγή: άνω και κάτω μεσεντέρια λεμφογάγγλια

 Αορτικοί

 Προ-αορτικοί

Εντόπιση: μπροστά από την αορτή
Αποτελούνται: από τα κοιλιακά, άνω μεσεντέρια και κάτω
                        μεσεντέρια λεμφογάγγλια που περιβάλουν τις
                        εκφύσεις των ομώνυμων αρτηριών

Προσαγωγή: γαστρικά, πυλωρικά, ηπατικά, παγκρεατοσπληνικά,
                      παγκρεατοδωδεκαδαχτυλικά, μεσεντέρια. 
                      μεσοκολικά, αιμορροιδικά, ειλεοκολικά λεμφογάγγλια
                      Αρθροίζουν τη λέμφο από το στόμαχο, έντερο (εκτός
                      κάτω μοίρας απευθυσμένου) και των κοιλιακών
                      τοιχωμάτων

Απαγωγή: εντερικό στέλεχος που εκβάλει στη χυλοφόρο δεξαμενή

 Παρα-αορτικοί

Εντόπιση: στα πλάγια της αορτής (δεξιά και αριστερά)

Προσαγωγή: κοινά λαγόνια λεμφογάγγλια (αθροίζουν τη λέμφο
                      των κάτω άκρων, τοιχωμάτων της πυέλου,
                      ουρογεννητικών οργάνων, κάτω μοίρας του
                      απευθυσμένου, κοιλιακών τοιχωμάτων)

Απαγωγή: σχηματίζουν το δεξιό και αριστερό οσφυϊκό στέλεχος που εκβάλει στη χυλοφόρο δεξαμενή

 Οπισθο-αορτικοί

Εντόπιση: πίσω από την αορτή

Προσαγωγή:  οπίσθιο κοιλιακό τοίχωμα

Απαγωγή: οσφυϊκά στελέχη