Ανατομική Απεικόνιση Λεμφαδένων του Θώρακα

 

Τμήματα του Πνεύμονα

Δεξιός

Λοβοί

Αριστερός

Λοβοί

1

   Κορυφαίο

Άνω

1+2

 Κορυφο-οπίσθιο

Άνω

2

   Οπίσθιο

3

 Πρόσθιο

3

   Πρόσθιο

4

 Άνω γλωσσίδα

4

   Έξω

Μέσος

5

 Κάτω γλωσσίδα

5

   Έσω

6

 Άνω

Κάτω

6

   Άνω

Κάτω

7

 Έσω βασικό

7

   Έσω βασικό

8

 Πρόσθιο βασικό

8

   Πρόσθιο βασικό

9

 Έξω βασικό

9

   Έξω βασικό

10

 Οπίσθιο βασικό

10

   Οπίσθιο βασικό

 

 

 

Λεμφαδένες – σε Στεφανιαία Τομή

   1 

   31 -Πρόσθιοι μεσοθωράκιοι

   32 -Πλάγιοι περικαρδιακοί

   2

   43 -Επιπολής τραχηλικοί

   44 -Παρα-τραχειακοί

   45 -Υπερκλείδιοι

   46 –Πρόσθιοι μεσοθωράκιοι

   3

   45 -Προ-σπονδυλικοί

   46 -Επιπολής μασχαλιαίοι
         Εν τω βάθει μασχαλιαίοι

   47 -Παρα-τραχειακοί

   4

   44 -Προ-σπονδυλικοί

   45 -Παρα-τραχειακοί

   46 -Μασχαλιαίοι

   47 -Αορτο-πνευμονικοί

   48 -Βρογχο-πνευμονικοί

   5

   39 -Προ-σπονδυλικοί

   40 -Παρα-οισοφαγικοί

   6

 

 

Λεμφαδένες – σε Εγκάρσια Τομή

   1

   33 -Υπερκλείδιοι

   34 -Υποκλείδιοι

   35 -Σφαγιτιδικοί

   36 -Παρα-τραχεικοί

   37 -Πρόσθιοι τραχηλικοί

   38 -Παρα-οισοφαγικοί

   2

   34 -Εν τω βάθει μασχαλιαίοι

   35 -Μεσοπλεύριοι

   36 -Παρα-τραχειακοί

   37 -Πρόσθιοι τραχηλικοί

   38 -Παρα-οισοφαγικοί

   39 -Σφαγιτιδικοί

   3

   36 -Εν τω βάθει μασχαλιαίοι

   37 -Δια-θωρακικοί

   38 -Μεσοπλεύριοι

   39 -Παρα-σπονδυλικοί

   40 –Πρόσθιοι μεσοθωράκιοι

   41 -Παρα-τραχειακοί

   42 -Παρα-οισοφαγικοί

   4

   32 -Επιπολής μασχαλιαίοι

   33 -Δια-θωρακικοί

   34 -Παρα-σπονδυλικοί

   35 -Παρα-τραχειακοί

   36 -Πρόσθιοι μεσοθωράκιοι

   37 -Παρα-στερνικοί

   38 -Παρα-οισοφαγικοί

   39 -Μεσοπλεύριοι

   5

   29 -Επιπολής μασχαλιαίοι

   30 -Δια-θωρακικοί

   31 -Μεσοπλεύριοι

   32 -Παρα-τραχειακοί

   33 -Πρόσθιοι μεσοθωράκιοι

   34 -Παρα-οισοφαγικοί

   35 -Παρα-στερνικοί

   36 -Παρα-σπονδυλικοί

   6

   32 -Τραχειο-βρογχικοί

   33 -Μέσοι μεσοθωράκιοι

   34 -Παρα-τραχειακοί

   35 -Πρόσθιοι μεσοθωράκιοι

   36 -Παρα-στερνικοί

   37 -Παρα-οισοφαγικοί

   38 -Αορτο-πνευμονικοί

   39 -Παρα-σπονδυλικοί

   40 -Μεσοπλεύριοι

   7

   32 -Μεσοπλεύριοι

   33 -Μέσοι μεσοθωράκιοι

   34 -Πρόσθιοι μεσοθωράκιοι

   35 -Παρα-τραχειακοί

   36 -Παρα-οισοφαγικοί

   37 -Παρα-στερνικοί

   38 -Βρογχο-πνευμονικοί

   39 -Αορτο-πνευμονικοί

   40 -Παρα-αορτικοί

   8

   34 -Βρογχο-πνευμονικοί

   35 -Παρα-σπονδυλικοί

   36 -Παρα-στερνικοί

   37 -Παρα-οισοφαγικοί

   38 -Πρόσθιοι μεσοθωράκιοι

   39 -Παρα-αορτικοί

   40- Μεσοπλεύριοι

   9

   33 -Βρογχο-πενυμονικοί

   34 -Παρα-σπονδυλικοί

   35 -Παρα-στερνικοί

   36 -Προ-περικαρδιακοί

   37 -Παρα-οισοφαγικοί

   38 -Παρα-αορτικοί

   39 -Μεσοπλεύριοι

  10

   38 -Βρογχο-πνευμονικοί

   39 -Παρα-σπονδυλικοί

   40 -Παρα-στερνικοί

   41 -Προ-περικαρδιακοί

   42 -Παρα-οισοφαγικοί

   43 -Παρα-αορτικοί

   44 -Μεσοπλεύριοι

  11 

   31 -Παρα-μαστικοί

   32 -Παρα-σπονδυλικοί

   33 -Πλάγιοι-περικαρδιακοί

   34 -Παρα-στερνικοί

   35 -Προ-περικαρδιακοί

   36 -Παρα-οισοφαγικοί

   37 -Παρα-αορτικοί

   38 -Μεσοπλεύριοι

  12

   30 -Παρα-σπονδυλικοί

   31 -Παρα-στερνικοί

   32 -Προ-περικαρδιακοί

   33 -Παρα-οισοφαγικοί

   34 -Παρα-αορτικοί

   35 -Μεσοπλεύριοι

   36 -Πλάγιοι περικαρδιακοί

  13

   23 -Μεσοπλεύριοι

   24 -Παρα-στερνικοί

   25 -Παρα-σπονδυλικοί

   26 -Παρα-αορτικοί

   27 -Άνω φρενικοί

   28 -Προ-περικαρδιακοί

   29 -Πλάγιοι περικαρδιακοί

  14

   26 -Μεσοπλεύριοι

   27 -Παρα-σπονδυλικοί

   28 -Παρα-αορτικοί

   29 -Άνω φρενικοί

   30 -Κάτω φρενικοί

   31 -Δεξιοί γαστρικοί

   32 -Αριστεροί γαστροεπιπλοϊκοί

 

Λεμφαδένες – σε Οβελιαία Τομή

   1

   34 -Εν τω βάθει τραχηλικοί

   35 -Επιπολής τραχηλικοί

   36 -Υπερκλείδιοι

   37 -Πρόσθιοι μεσοθωρακικοί

   38 -Βρογχο-πνευμονικοί

   39 -Οπίσθιοι μεσοπλεύριοι

   40 -Παρα-σπονδυλικοί

   2

   40 -Θυρεοειδικοί

   41 -Εν τω βάθει τραχηλικοί

   42 -Υπερκλείδιοι

   43 -Παρα-τραχειακοί

   44 -Πρόσθιοι μεσοθωράκιοι

   45 -Παρα-στερνικοί

   46 -Παρα-σπονδυλικοί

   47 -Υποφρενικοί

   3

   41 -Παρα-τραχειακοί

   42 -Παρα-οισοφαγικοί

   43 -Παρα-σπονδυλικοί

   44 -Πρόσθιοι μεσοθωρακικοί

   45 -Τραχειο-βρογχικοί

   46 -Προ-περικαρδιακοί

   47 -Υπο-περικαρδιακό λίπος

   4

   36 -Παρα-τραχειακοί

   37 -Παρα-οισοφαγικοί

   38 -Τραχειο-βρογχικοί

   39 -Πρόσθιοι μεσοθωράκιοι

   40 -Παρα-σπονδυλικοί

   41 -Παρα-στερνικοί

   42 -Υπο-περικαρδιακό λίπος

   43 -Άνω φρενικοί

   44 -Κάτω φρενικοί

   5

   45 -Θυρεοειδικοί

   46 -Εν τω βάθει τραχηλικοί

   47 -Παρα-στερνικοί

   48- Πρόσθιοι μεσοθωρακικοί

   49 -Βρογχο-πνευμονικοί

   50 -Τραχειο-βρογχικοί

   51 -Υπο-περικαρδιακό λίπος

   52 -Προ-σπονδυλικοί

   6

   44 -Επιπολής τραχηλικοί

   45 -Εν τω βάθει τραχηλικοί

   46 -Οπίσθιοι μεσοπλεύριοι

   47 -Παρα-στερνικοί

   48 -Αορτο-πνευμονικοί

   49 -Πρόσθιοι μεσοθωράκιοι

   50 -Βρογχο-πνευμονικοί

   51 -Παρα-σπονδυλικοί

   7

   33 -Αυχενικοί

   34 -Εν τω βάθει τραχηλικοί

   35 -Επιπολής τραχηλικοί

   36 -Υπερκλειδικοί

   37 -Πνευμονικοί

   38 -Μεσοπλεύριοι

   39 -Προ-περικαρδιακοί

   8

   35 -Αυχενικοί

   36 -Επιπολής τραχηλικοί

   37 -Υπερκλείδιοι

   38 -Πνευμονικοί

   39 -Προ-περικαρδιακοί