Ομάδες Λεμφαδένων Θώρακος

 

Θωρακικού Τοιχώματος

Χαρακτηριστικά

 Επιπολής

Προσαγωγή: μαστό, θωρακικό τοίχωμα

Απαγωγή: μασχαλιαία λεμφογάγγλια

•Αναστομώνονται με του αντίθετου μαστού και τα έσω μαστικά

 Εν τω βάθει

Έσω μαστικοί ή στερνικοί

Εντόπιση: (4-5) δεξιά και αριστερά, κοντά στο πλάγιο χείλος του
                  στέρνου, και κατά μήκος των έσω μαστικών αγγείων

Προσαγωγή: έσω μοίρα του μαστού, πρόσθιο θώρακο-κοιλιακό
                      τοίχωμα, (από τον ομφαλό και άνω), πρόσθια μοίρα
                      διαφράγματος

Απαγωγή: φλεβώδεις γωνίες ή στους θωρακικούς πόρους

Μεσοπλεύριοι

Εντόπιση: μέση και οπίσθια μοίρα μεσοπλεύριων διαστημάτων, κοντά
                  στις κεφαλές των πλευρών

Προσαγωγή: εν τω βάθει λεμφαγγεία πρόσθιο-πλάγιου τοιχώματος

Απαγωγή: μείζων και ελάσσων θωρακικό πόρο

Φρενικοί

Εντόπιση: Πρόσθια, Πλάγια, Οπίσθια - Άνω επιφάνεια διαφράγματος

Προσαγωγή: διάφραγμα, επιπλέον τα Πρόσθια & δεξιά Πλάγια δέχονται
                      λεμφαγγεία από το ήπαρ και τα Οπίσθια από τα αορτικά

Απαγωγή: έσω μαστικά (πρόσθια) και οπίσθια μεσο-πνευμόνια

Θωρακικής Κοιλότητας

Χαρακτηριστικά

 Ανώνυμοι

Εντόπιση: Άνω μοίρα πρόσθιου μεσοθωρακίου, μπροστά από τις
                 ανώνυμες φλέβες και τους κλάδους του αορτικού τόξου

Προσαγωγή: περικάρδιο, θύμο αδένα, καρδιά (δεξιό κόλπο και τμήμα
                      της δεξιάς καρδιάς) και πλάγια φρενικά λεμφογάγγλια

Απαγωγή: δεξιό και αριστερό βρογχο-μεσοπνευμόνιο στέλεχος

 Μεσοπνευμόνιοι

 Πρόσθιοι

•Αποτελούνται από τα Ανώνυμα και τα Πλάγια φρενικά

 Οπίσθιοι

Εντόπιση: πίσω από το περικάρδιο, κατά μήκος του οισοφάγου και της
                  θωρακικής αορτής

Προσαγωγή: οισοφάγο, περικάρδιο και διάφραγμα

Απαγωγή: μείζονα θωρακικό πόρο

Τραχειοβρογχικοί

 Παρα-
 τραχειακοί

  Εντόπιση: δεξιά και αριστερά από τη τραχεία

 Άνω

  Εντόπιση: στις τραχειο-βρογχικές γωνίες

 Κάτω

  Θέση: στο διχασμό της τραχείας

 Βρογχο-
 πνευμονικοί

  Εντόπιση: στις πνευμονικές πύλες

 Πνευμονικοί

  Εντόπιση: στο ενδο-πνευμονικό βρογχικό δένδρο

 

Προσαγωγή: πνεύμονες, βρόγχους, τραχεία, καρδιά (κοιλίες και
                      αριστερό κόλπο)

Απαγωγή: δεξιό και αριστερό βρογχο-μεσοπνευμόνιο στέλεχος και
                  αυτά στους θωρακικούς πόρους