Φυσιολογικές Τιμές Λεμφικού Συστήματος

 


Φυσιολογικό Μέγεθος Λεμφαδένων σε Ενήλικα (CT)

Εντόπιση

Λεμφαδένες

Εγκάρσια διάμετρος (χιλ)

 Κεφαλή &
 Τραχήλος
    Γωνίας κάτω γνάθου   < 15
    Τραχηλικοί (εκτός επιπέδου II)   < 10
    Τραχηλικοί επιπέδου II       < 11
    Οπισθοφαρυγγικοί < 8
 Θώρακας

    Όπισθεν διαφραγματικών σκελών

< 6

    Παρακαρδιακοί

< 8

    Μεσοθωρακίου

  < 10

    Υποτροπιδικοί                                  < 15
 Κοιλία

    Γάστρο-ηπατικού  συνδέσμου

< 8

    Άνω παρα-αορτικοί

< 9

    Πυλαίοι-Κάτω κοίλης

  < 10

    Πύλη ήπατος

< 7

    Κάτω παρα-αορτικοί

  < 11