Κριτήρια Θρόμβωσης Μοσχεύματος

 

Κριτήρια Επικινδυνότητας Θρόμβωσης Μοσχεύματος

Επικινδυνότητα

Στένωση

Μέση PSV

Σύσταση

 Χαμηλή

•   Χωρίς

•   PSV < 180

•   PSVratio < 2,0

•   aPSV > 45 εκ/δευτ

•   ABI: χωρίς αλλαγή ή
     πτώση < 0,15

    Παρακολούθηση με βάση το 
    πρωτόκολλο (6 μήνες)

 Μέτρια

•   PSV 180 - 300

•   PSVratio > 2,0

•   aPSV > 45 εκ/δευτ

•   ABI: χωρίς αλλαγή ή
     πτώση < 0,15

    Επανάληψη US εξέτασης σε
    4-6
    μήνες και επιδιόρθωση σε
    εξέλιξη

 Υψηλή

•   PSV > 300

•   PSVratio > 3,5

•   aPSV > 45 εκ/δευτ

•   ABI: χωρίς αλλαγή ή
     πτώση < 0,15

    Εκλεκτική θεραπεία

 Ανώτερη

•   PSV > 300

•   PSVratio > 3,5

•   aPSV < 45 εκ/δευτ

•   ABI: χωρίς αλλαγή ή
     πτώση > 0,15

    Θεραπεία