Κριτήρια Στένωσης Bypass

 

US Κριτήρια Στένωσης Bypass

PSV  ≤ 45 ή ≥ 250 εκ/δευτ

Αιτίες

  • Οξεία θρόμβωση

  • Αγγειακός διαχωρισμός εξαιτίας ένδο-μεσοθηλιακής ρήξης

  • Λανθασμένη διαστολή του stent

  • Ανωμαλία στη συμβολή του bypass ή του stent με το αγγείο

  • Μυοενδοθηλιακή υπερπλασία

  • Εξέλιξη προϋπάρχουσας νόσου

  • Λοίμωξη