Επιλοκές Επαναγγείωσης

 

Επιπλοκές Μεθόδων Επαναγγειώσεως

Βλάβη

Χαρακτηριστικά

Αγγειοπλαστική & Ενδοπρόθεση Stent

 • Bypass

 • Άμεσες Επιπλοκές

 • Διαχωρισμός

 • Εμβολές

 • Μερική ή ολική ρήξη

 • Αιμάτωμα

 • Επαναστένωση

 • Όψιμες Επιπλοκές

 • Επαναστένωση

Παρακάμψεις

 • Στενώσεις

 • Συχνότερα στις αναστομώσεις

 • Συστόλική επιτάχυνση ↑2 είναι ενδεικτική στένωσης 50%, 2-3 μέτρια στένωση, 6 για συμπιεστικές βλάβες, έκδηλες στενώσεις ↓ 45 εκ/δευτ

 • Θρόμβωση

 • Κακή τοποθέτηση, στένωση

 • Αναδίπλωση λόγω σωματικής θέσεως

 • Αιματώματα και Ψευδοανευρύσματα

 • Λόγο ρήξης - Διαφυγή

 • Φλεγμονές & Περιπροθεματικά αποστήματα

 • Προκαλούν μάζα με παχύ τοίχωμα, ηχογενές υγρό και αέρα

 • Δ.Δ. λεμφοκήλες, υγρώματα

 • Αρτήριο-φλεβώδεις επικοινωνίες

 • Ανεπαρκή συρραφή των παράπλευρων

Ενδαρτηριεκτομή

 • Ανεύρυσμα, στένωση,

 • Απόφραξη παράπλευρων,

 • Ρήξη ενδοθηλίου (αιτία διαχωρισμού)