Διαχωρισμός Αορτής

 

Κατηγορίες Αορτικoύ Διαχωρισμού

Κατάταξη

Τύπος

Χαρακτηριστικά

DeBakey

I

  Από  την αορτική ρίζα και εξελίσσεται στην κατιούσα αορτή

II

 Μόνο στην ανιούσα αορτή

III

 Ξεκινά περιφερικότερα της αριστερής υποκλειδίου και  
 φτάνει χαμηλά στην κοιλιακή αορτή

Stanford

A

Περιλαμβάνει την ανιούσα αορτή ± περιφερική εξέλιξη

B

 Ξεκινά περιφερικότερα της αριστερής υποκλειδίου