Ανατομία Αρτηριών Εγκεφάλου

 

Ανατομία Αγγείων Εγκεφάλου

Αρτηρίες

Τμήματα

Κλάδοι

 Έσω
 καρωτίδα

C1 (Κ1)

 Αυχενικό

 

C2 (Κ2)

 Λιθοειδές

 • Vidian
 • Καρωτιδο-τυμπανική

C3 (Κ3)

 Ρηγματώδες

 

C4 (Κ4)

 Σηραγγώδες

 • Μηνιγγο-υποφυσιακό στέλεχος
  Branches to:
  • Tentorial basal
  • Tentorial marginal
  • Meningeal
  • Clivus
  • Inferior hypophyseal
  • Capsular
 • Inferolateral trunk
  Branches to:
  • Trigeminal gaglion
  • Foramen rotundum
  • Nerves

C5 (Κ5)

 Κλινοειδές

 

C6 (Κ6)

 Οφθαλμικό

 • Οφθαλμική
 • Άνω υποφυσιακή

C7 (Κ7)

 Αναστομωτικό

 • Οπίσθια αναστομωτική
 • Πρόσθια χοριοειδή
 • Πρόσθια εγκεφαλική
 • Μέση εγκεφαλική

 Πρόσθια
 εγκεφαλική

A1 (Π1)

 Μέχρι την πρόσθια 
 αναστομωτική

 • Πρόσθια αναστομωτική
 • Medial lenticulostriate
 • Recurrent art. of Heubner

A2 (Π2)

 Από την πρόσθια 
 αναστομωτική μέχρι το
 μεσολόβιο

 • Orbitofrontal
 • Frontopolar

A3 (Π3)

 Περιβάλει το γόνυ του
 μεσολοβίου

 • Callosomarginal
 • Περιμεσολόβια

A4 (Π4)

 Αποτελούνται από τις
 μεσολόβιες αρτηρίες

 

A5 (Π5)

 

 Μέση
 εγκεφαλική

Μ1

 Horizontal –
 from ICA to sylvian
 fissure

 • Lenticulostriate

Μ2

 Insular –
 end at top of sylvian
 fissure

 

Μ3

 Opecular – from sylvian
 fissure to surface of brain

 

Μ4

 Cortical –
 lateral surface of
 hemisphere

 • Orbitofrontal, Prefrontal, Precentral, Central sulcus (Rolandic), Postcentral sulcus, Posterior parietal, Angular, Temporooccipital, Posterior temporal

 Οπίσθια
 εγκεφαλική

P1 (O1)

 Προαναστομωτικό –
 από τη βασική μέχρι τη
 Οπίσθια αναστομωτική

 • Posterior thalamoperforating

P2 (O2)

 Ambient –
 μετά την οπίσθια
 αναστομωτική

 • Thalamogeniculate, Medial posterior choroidal, Lateral posterior choroidal
 • Πρόσθια κροταφική
 • Οπίσθιες κροταφικές (2)

P3 (O3)

 Quadrigeminal –
 to Quadrigeminal cistern

 

P4 (O4)

 Calcarine –
 to Calcarine fissure

 • Έσω κλάδοι:
  • Medial occipital, Parietooccipital, Calcarine, Posterior splenial
 • Έξω κλάδοι:
  • Lateral occipital, Temporal

 Σπονδυλική

V1 (Σ1)

 Αορτικό τόξο με Α6

 • Κλ. αυχενικοί μυικοί, σπονδυλικοί

V2 (Σ2)

Α6 – Α1

 • Πρόσθια μηνιγγική
 • Κλ. αυχενικοί μυικοί, σπονδυλικοί

V3 (Σ3)

Α1 – Ινιακό τρήμα

 • Οπίσθια μηνιγγική

V4 (Σ4)

 Ενδοκράνια μοίρα

 • Πρόσθιες, οπίσθιες σπονδυλικές
 • Κλ. γέφυρας
 • Οπίσθια κάτω παρεγκεφαλιδική
 • Βασική

 Βασική

 • Πρόσθια κάτω παρεγκεφαλιδική
 • Άνω παρεγκεφαλιδική
 • Γεφυρικοί κλάδοι
 • Έσω ακουστική
 • Οπίσθιες εγκεφαλικές