Μήκος Ωμοπλάτης

 

Μήκος Ωμοπλάτης (1-2-3ο τρίμηνο - Διακοιλιακό US) (Sherer)

Μήκος

 (χιλ)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

Μήκος

 (χιλ)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

Μήκος

 (χιλ)

Εμβρυική ηλικία (εβδ)

7

11,5 (7,3-15,6)

18

22,4 (18,2-26,5)

29

33,3 (29,1-37,4)

8

12,5 (8,3-16,6)

19

23,4 (19,2-27,5)

30

34,2 (30,1-38,4)

9

13,5 (9,3-17,6)

20

24,3 (20,2-28,5)

31

35,2 (31,1-39,4)

10

14,4 (10,3-18,6)

21

25,3 (21,2-29,5)

32

36,2 (32,1-40,4)

11

15,4 (11,3-19,6)

22

26,3 (22,2-30,5)

33

37,2 (33,1-41,4)

12

16,4 (12,3-20,6)

23

27,3 (23,2-31,5)

34

38,2 (34,1-42,4)

13

17,4 (13,3-21,6)

24

28,3 (24,2-32,5)

35

39,2 (35,0-43,3)

14

18,4 (14,3-22,6)

25

29,3 (25,2-33,4)

36

40,2 (36,0-44,3)

15

19,4 (15,2-23,5)

26

30,3 (26,1-34,4)

37

41,2 (37,0-45,3)

16

20,4 (16,2-24,5)

27

31,3 (27,1-35,4)

38

42,2 (38,0-46,3)

17

21,4 (17,2-25,5)

28

32,3 (28,1-36,4)

 

 

  • Η τιμή αντιπροσωπεύει το μήκος από το ακρώμιο μέχρι την κάτω γωνία της ωμοπλάτης.
  • Δεν αποτελεί μέρος της τακτικής εξέτασης λόγω του εύρους των αποκλίσεων.