Μήκος Κλείδας

 

Μήκος Κλείδας (1-2-3ο τρίμηνο - Διακοιλιακό US) (Yarkoni)

Μήκος

 (χιλ)

ΜΑ (εβδ+μέρες)

Percentile

Μήκος

 (χιλ)

ΜΑ (εβδ+μέρες)

Percentile

Μήκος

 (χιλ)

ΜΑ (εβδ+μέρες)

Percentile

5

50

95

5

50

95

5

50

95

11

8+3

13+6

17+2

23

18+2

23+5

27+1

35

28+1

33+5

37+1

12

9+1

14+4

18+1

24

19+1

24+4

28+0

36

29+0

33+3

39+0

13

10+0

14+3

19+6

25

21+0

24+3

29+6

37

30+6

34+2

39+5

14

11+6

15+2

20+5

26

21+5

25+1

30+5

38

31+5

35+1

40+4

15

12+5

16+1

21+4

27

22+4

26+0

30+3

39

32+4

37+0

40+3

16

12+3

18+0

21+3

28

22+3

27+6

31+2

40

32+2

37+6

41+2

17

13+2

18+5

22+2

29

23+2

28+5

32+1

41

33+1

38+4

42+0

18

14+1

19+4

23+0

30

24+0

29+4

34+0

42

35+0

38+3

43+6

19

16+0

19+3

24+6

31

25+6

29+2

34+6

43

35+6

39+2

44+5

20

16+6

20+2

25+5

32

26+5

30+1

35+4

44

36+5

40+1

45+4

21

17+4

21+1

26+4

33

27+4

31+0

35+3

45

36+3

41+6

45+3

22

17+3

22+6

26+2

34

27+3

32+6

36+2

 

 

 

 

  • Η εξέταση γίνεται σε εγκάρσια τομή του θώρακα για την εντόπιση της κλείδας.
  • Παθολογίες αποτελούν η κρανιοκλειδική δυσπλασία (απλασία κλείδας), σύνδρομο Holt-Orem (βράχυνση κλείδας)