Μήκος Νεφρών

 

Μήκος Νεφρών (1-2-3ο τρίμηνο - Διακοιλιακό US) (Cohen)

Εμβρυική Ηλικία (εβδ)

Μήκος (χιλ)

Εμβρυική Ηλικία (εβδ)

Μήκος (χιλ)

18

22 (16 – 28)

30

38 (29 – 46)

19

23 (15 – 31)

31

37 (28 – 46)

20

26 (18 – 34)

32

41 (31 – 51)

21

27 (21 – 32)

33

40 (31 – 47)

22

27 (20 – 34)

34

42 (33 – 50)

23

30 (22 – 37)

35

42 (32 – 52)

24

31 (19 – 44)

36

42 (33 – 50)

25

33 (25 – 42)

37

42 (33 – 51)

26

34 (24 – 44)

38

44 (32 – 56)

27

35 (27 – 44)

39

42 (35 – 48)

28

34 (26 – 42)

40

43 (32 – 53)

29

36 (23 – 48)

41

45 (39 – 51)

  • Η μέγιστη επιμήκης διάμετρος των νεφρών λαμβάνεται σε οβελιαία ή στεφανιαία τομή.
  • Οι νεφροί απεικονίζονται ως ελλειπτικού σχήματος δομές με υπερηχογενή όρια, εξαιτίας του περινεφρικού λίπους. Μικρή εκτασία της νεφρικής πυέλου είναι φυσιολογική.
  • Τιμές ανώτερες των φυσιολογικών σχετίζονται με απόφραξη, σύνδρομα πολυκυστικών  ή πολυκυστικών δυσπλαστικών νεφρών.